Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2015-05-26 07:43:08

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 juni 2015, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 23 juni 2015 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga eller genom e-post till advokat.boquist@boquist-partners.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast den 18 juni 2015. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av förslag till dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Anförande av VD;
 8. Beslut om

8.1.   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

8.2.   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

8.3.   ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

 1. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;
 2. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemissioner.
 3. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10. Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att den intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera kontantemissioner av högst 60 000 000 B-aktier, med företräde för nuvarande aktieägare samt en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare genom utgivande av högst 10 000 000 st B-aktier och med priset alltid till lägst marknadsvärdet.

Stockholm i maj 2015

Styrelsen

Taggar:


Download PDF Download