Governance

Bolagsordning för Safe Lane Gaming AB (publ), 556671-360.
Beslutat 2022-11-11.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Safe Lane Gaming AB (publ)

 

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag verka som konsulter eller utveckla egna projekt med inriktning mobil- och datorspel, video och streaming, forum, IT samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget direkt eller genom dotterbolag, bedriva rörelse inom mobil- och datorspel, video och streaming, forum, IT samt äga och förvalta fast och lös egendom. All verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 73 586 231 kronor och högst 294 344 924 kronor

 

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 2.684.954.931 och högst 10.739.819.724

Aktier skall kunna ges ut i två aktieslag: A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie har tio (10) röster och varje B-aktie har en (1) röst. A-aktierna får ges ut till ett antal av högst 600 000. B-aktierna får ges ut till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om inte antalet aktier som erbjudits för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt räcker skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas.

I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som här föreskrivits om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Bolaget ska inte ha några styrelsesuppleanter. Ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller en revisor med en revisorssuppleant. Val av revisor gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar; minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

 

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

 

§ 9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1/1 – 31/12

 

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).