Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2015-05-27 15:06:16

Delårsrapport januari-mars 2015

Januari – mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (1 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -537 tkr (-579 tkr) 

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Kunden i Oman godkände den tekniska installationen.
  • Bolaget beslutade att genomföra en nyemission om 6 MSEK med första teckningsdag 16 februari 2015. Emissionen övertecknades och emissionsgarantin behövde ej nyttjas.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Nyemissionen registrerades och aktierna fanns tillgängliga på respektive depå/konto 24 april 2015.
  • I samband med registreringen av nyemissionen ökades aktiekapitalet till 5 690 138 SEK, fördelat på 107 325 048 aktier.

VD kommentar

Året och första kvartalet inleddes med att stödja kund i Oman med tester och konfiguration. Tekniskt fick vi godkännande av installationen varpå projektet gick in i en lanseringsfas där Challenger tar en mer understödjande roll som teknisk support. Inledningsvis upptar projektet fortfarande koncernens tekniska resurser för justeringar och uppdateringar.

Lanseringen i Oman har inte hunnit avspeglas i bolagets omsättning eftersom tjänsterna inte hunnit nå slutkunderna.

Johan Meijer
Verkställande direktör


Första kvartalet 2015

Verksamheten
Challenger utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på dotterbolaget CMT:s egen plattform för mobil IP kommunikation. Challenger erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Challenger är en tjänsteleverantör och systemen driftas antingen helt på bolagets egna servrar eller i mer integrerade lösningar installerade hos kund.

Arbetet fortsätter med att sjösätta befintliga projekt som står inför lansering. Produkten är utvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar i första hand till att kunna erbjuda kundspecifik funktionalitet. Vidare säkerställs att systemet kan hantera högre belastningar med bibehållen kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning
Huvudägaren bistår med finansiering. Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader och dessa kommer endast marginellt att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart de nuvarande projekten når marknaden. Dessa intäktsflöden beräknas kunna göra bolaget kassaflödespositivt inom sex till tolv månader från slutkundslansering. Bolaget uppnår positivt kassaflöde vid ca 10 miljoner kopplade samtalsminuter i månaden. Detta beräknas motsvara exempelvis några procent av målmarknaden för internationella samtal i Oman.

Marknadsutsikter
Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos de mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka nyttja den. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning när tekniken är fördelaktig kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt samt dels förlorar många traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning
Med en kommersiell lansering i Oman har Challenger en stark referens för vidare marknadsinsatser i regionen. Affären är viktig för att visa på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt. Kommande lanseringar har redan genererat intresse för bolagets tjänster på liknande marknader och med ett par system på plats har vi bra referenser i framtida försäljningsarbete.

Investeringar
Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framförallt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande.

Bolagets aktieägare
Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 33,94% av kapitalet och 37,50 % av rösterna.

Antal aktier

Serie A (300 000 st)                                     Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.
10 röster per aktie

Serie B (47 075 048 st)                                Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.
1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 47 375 048. Nyemissionen registrerades efter kvartalets utgång.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet.

Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2015-08-26                           Delårsrapport andra kvartalet 2015
2015-11-25                           Delårsrapport tredje kvartalet 2015
2016-02-24                           Bokslutskommuniké 2015

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida www.challengermobile.com samt från www.aktietorget.se

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer                    Tel 0736-207 520                  E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist                    Tel 0705-501 089                  E-post advokat.boquist@boquist-partners.se

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Mats Boquist                                              
Styrelsens ordförande                                 

Tomas Ringström                                        Johan Meijer
Ledamot                                                     Verkställande direktör

Taggar:


Download PDF Download