Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2015-06-26 13:27:06

Kommuniké från årsstämma 2015

Årsstämma i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”) har avhållits fredagen den 26 juni 2015, varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. 

Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt förslag, vilket innebär att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets och aktietorgets hemsidor. Det noterades att revisionsberättelsen avviker från standardutformning.

Stämman gav styrelse och VD ansvarsfrihet för året 2014. 

Stämman beslutade att Styrelsens arvode fastställs till 100 000 kr per år för ordföranden, 50 000 kr per år för externa styrelseledamöter, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter valdes Mats Boquist, Johan Meijer och Tomas Ringström.
Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor valdes som revisionsbolag.

Stämman beslutade att bemyndiga Styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om en eller flera kontantemissioner av högst 60.000.000 B-aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt en eller flera kontantemissioner av högst 10.000.000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Om emission sker utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare skall priset alltid sättas lägst till marknadsvärdet.

Stockholm i juni 2015
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Johan Meijer, VD Challenger Mobile AB

Mobil: +46 (0)736-207 520

e-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster. Skräddarsydda systemlösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för att ringa med. Allt under sitt eget varumärke. Det är en allt-i-ett-lösning skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger.

                                            www.challengermobile.com

Taggar:


Download PDF Download