Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2016-08-24 13:09:43

Delårsrapport januari-juni 2016

Januari – juni 2016

● Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (1 tkr)
● Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 528 tkr (-1 378 tkr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

● Bolaget presenterade i april ett nytt system för “remote provisioning” vilket gör det möjligt att ändra konfigurationen i företagets appar på distans.
● I slutet av juni 2016 höll Challenger Mobile årsstämma. Kommuniké från stämman publicerades 29 juni 2016.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 Myndigheterna i Oman har, baserat på Challengers levererade VoIP-system, tagit fram nya och mer detaljerade riktlinjer för VoIP i landet. Bolaget arbetar med att anpassa levererade system till de nya riktlinjerna i Oman.

VD kommentar

Bolaget lägger fortsatt störst tyngd på att bistå lansering av tjänster i Oman tillsammans med Omantel. Kunden är en viktig referens för vidare försäljning till andra operatörer samt hur vi kan leverera en VoIP-lösning för flera varumärken. Myndigheternas granskning har tagit betydligt längre tid än vad som från början var förväntat. Först efter andra kvartalets utgång återkom myndigheterna till vår kund i Oman med nya och mer detaljerade riktlinjer för VoIP i landet. Challenger arbetar nu tillsammans med Omantel med att utforma och implementera de justeringar som krävs för att myndigheterna skall ge sitt godkännande att lansera tjänsterna i Oman.Dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB har under andra kvartalet slutfört tester av ett system som gör det möjlighet att på distans konfigurera om apparna efter ändrade krav och behov. Detta minskar antalet app-uppdateringar som behövs samt gör att bolaget kan erbjuda snabbare och mer uppdaterad information till slutanvändare. Vidare arbetar man nu med att anpassa levererade tjänster i Oman till de nya riktlinjerna från myndigheterna.

Johan Meijer
Verkställande direktör 

Om Challenger Mobile

Verksamheten
Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014 sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag. Challenger Mobile sköter administration, ekonomi och sälj/marknad.
                   
Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt uppdatera appar och front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av ytterligare finansiering. Avsikten är att kortsiktigt finansiera verksamheten genom så kallade bridge-lån samt genomföra en nyemission efter det att produkterna är publika i Oman. Bolaget har ambitionen att en emission skall innehålla externa garantiåtaganden samt teckningsförbindelser. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital.
                   
Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt kommer att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart tjänsterna når slutkundsmarknader. Bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde vid ca 10 miljoner kopplade samtalsminuter i månaden.

Marknad
Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även de mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning
Slutkundslansering i Oman är nära och Challenger arbetar aktivt med att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Investeringar   
Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framförallt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner for närvarande.Bolagets aktieägare
Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet och 39,40 % av rösterna. Bolaget är listat på marknadsplatsen Aktietorget och har ca. 650 aktieägare.

Antal aktier
Serie A (300 000 st)            Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.  10 röster per aktie
Serie B (107 025 048 st)     Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.  1 röst per aktieTotala antalet aktier är 107 325 048 st.
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation. Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet.

Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering
2016-11-23        Delårsrapport, tredje kvartalet 2016
2017-02-22        Bokslutskommuniké 2016

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida www.challengermobile.se samt från www.aktietorget.se

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer        Tel 0736-207 520    E-post johan.meijer@challengermobile.com
SO Mats Boquist        Tel 0705-501 089    E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 24 augusti 2016
Challenger Mobile AB
Styrelsen och verkställande direktören


Download PDF Download