Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2020-09-17 17:50:40

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman

Inför extra bolagsstämma i Challenger Mobile AB (publ) den 7 oktober 2020 publiceras nedan förslag som kompletterar kallelsen, publicerad 9 september 2020.

Dagordning för extra stämman finns bifogad som PDF. Vidare finns fullständiga förslag för dagordningspunkt 9, 10, 11 och 13 bifogade som PDF.

Som tillägg till punkt 10 vill bolaget låta meddela att Aktiemarknadsnämden har beviljat AB B21Invest II dispens från budplikten i samband med apportemissionen som innebär att man tecknar aktier motsvarande 88% av antalet aktier och röster i bolaget. Dispensen är villkorad av att: 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Challenger Mobile AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AB B21 invest II högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att 2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av AB B21Invest.

Stockholm i september 2020

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2020.

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 


Download PDF Download