Upptar brygglån för finansiering av förvärv

Regulatory 2020-09-07 17:35:16

För att finansiera den avtalade kontantlikviden vid förvärv av samtliga aktier i BattleCamp AB om 30 miljoner SEK, har Challenger Mobile upptagit lån på motsvarande belopp.

Lånen är lämnade av Lubrica Equity AB (publ), Modelio Equity AB (publ), Munkekullen 5 Förvaltning AB och Stifag AB.

Lånen om totalt 30 miljoner SEK löper till den 31 december 2020. Ränta utgår med 1,5 procent per månad. Därutöver utgår en uppläggningsavgift om 8 procent av lånebeloppet. Challenger Mobile har rätt att lösa lånen i förtid.

Om lånen ej är återbetalda senast 31 oktober 2020, skall Lubrica Equity AB (publ), Modelio Equity AB (publ) och Munkekullen 5 Förvaltning AB, ha rätt att helt eller delvis konvertera deras lån om totalt 20 miljoner SEK, till aktier i Challenger Mobile. Konvertering skall kunna ske till ett volymviktat marknadspris med en rabatt om 12 procent. Beslut om konvertering kräver bolagsstämmans godkännande.

Brygglånen är säkerställda genom emissionsgarantier om totalt 40 miljoner SEK. Dessa garantier skall säkerställa en eventuell framtida emission med företräde för aktieägarna (företrädesemission) om en sådan erfordras för återbetalning av lånen. En eventuell emission skall beslutas senast den 31 december 2020. För emissionsgarantierna utgår garantiprovision om 10 procent för det fall en företrädesemission genomförs. I annat fall utgår garantiprovision med 5 procent. Garantierna förutsätter en emissionskurs om högst 12 öre.

Bolaget har för avsikt att omgående påbörja diskussioner om refinansiering av brygglånet. Om refinansiering kan ske före den 31 december 2020 bortfaller behovet av företrädesemission.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020.

 

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Läs som PDF.