Sista dag för anmälan i Safe Lane Gamings företrädesemission

Regulatory 2022-01-12 08:30:00

Idag den 12 januari 2022 är sista dagen för att teckna i Safe Lane Gamings företrädesemission.

“Kärnan i Safe Lane Gamings verksamhet ligger i att utveckla, förvärva och förvalta spel inom gamingsektorn. Vi befinner oss idag i en mycket intressant position med starka kassaflöden, en bred spelportfölj med mobilspel som täcker flera genrer och med god tillväxt i våra dotterbolag Raketspel och Battlecamp.

Vår förvärvsstrategi är bevisat framgångsrik, och vi är i dagsläget i diskussion med flera spännande bolag tillika potentiella förvärvsobjekt. Vi har satt höga mål, och har en tydlig plan för att nå dessa. Jag ser med tillförsikt fram emot ett 2022 med fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som förvärvsdriven, och bjuder härmed in dig som investerare till att vara med på tillväxtresan i Safe Lane Gaming”, säger VD Jesper Nord.

Information om företrädesemissionen av Units

Emissionsvolym: Vid full teckning tillförs en likvid om ca 106 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 6 MSEK.
Teckningskurs: 1,30 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,13 SEK per B-aktie.
Erbjudandets omfattning: Högst 81 362 270 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Detta innebär att högst 813 622 700 nya B-aktier, högst 162 724 540 nya teckningsoptioner av TO 1 B och högst 162 724 540 nya teckningsoptioner av TO 2 B.

Villkor för TO1 och TO2: Den som tecknar en unit i Företrädesemissionen kommer, utöver en aktie vederlagsfritt erhålla fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B och två (2) av serie TO 2 B .
Varje teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 14 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar med ett takpris om 0,25 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 1 B planeras ske under perioden 16:e juni – 30 juni 2022 (nyttjandeperiod).
Varje teckningsoption av serie TO 2 B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 14 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar med ett takpris om 0,30 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 1 B planeras ske under perioden 8:e december – 22:e december 2022 (nyttjandeperiod).
Pre money-värdering: Ca 254 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har totalt erhållit tecknings- och garantiåtaganden om ca. 92 %, motsvarande ca 97 MSEK.

Möjlighet till att teckna via BankID till och med kl. 15.00 återfinns här
https://partner-application.web.verified.eu/?company=Safe_Lane_Gaming_AB_teckning_UF

Läs mer om Safe Lane Gaming och emissionen här
https://emission.safelanegaming.com/

Release