Safe Lane Gaming tillförs ca 95 MSEK i emissionslikvid

Regulatory 2022-01-14 18:20:21

Den 12 januari 2022 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission av units om ca 105,7 MSEK som Safe Lane Gaming ("SLG" eller “Bolaget”) beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"). 

Totalt tecknades units motsvarande cirka 28 MSEK, vilket innebär att cirka 68 MSEK tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs SLG således cirka 95 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

– Vi har nu säkrat medel för att genomföra avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året, innefattande bland annat uppskalning av intäkts genereringen på förvärvade produkter under 2021 samt full gas på att ro iland de förvärvsobjekt som identifierats som intressanta. Vår strategi med organisk tillväxt kryddat med stora förvärv kvarstår säger Jesper Nord, VD i Safe Lane Gaming.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 27 december 2021. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut inom kort. De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet (efter registrering av den del i  Företrädesemissionen som avser aktier) ökar med 38 822 836,92 SEK genom emission av 732 260 430 nya aktier. Efter slutlig registrering (av den del i  Företrädesemissionen som avser aktier) kommer aktiekapitalet i SLG att uppgå till 142 350 403,15 SEK fördelat på 2 684 954 931 aktier. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 7 764 567,38 SEK genom utgivande av högst 146 452 086 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i TO1, att uppgå till 150 114 970,53 SEK, fördelat på 2 831 407 017 aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 7 764 567,38 SEK genom utgivande av högst 146 452 086 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i TO2, att uppgå till 157 879 537,92 SEK, fördelat på 2 977 859 103 aktier.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat Företrädesemissionen. Slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske innan januari månads slut.

Rådgivare
Partner Fondkommission är emissionsinstitut. 

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-14 18:20 CET.

Release