Safe Lane Gaming planerar att minska skulderna avsevärt genom en riktad kvittningsemission

Regulatory 2022-09-14 13:49:30

Safe Lane Gaming har ingått villkorade avtal med en del av bolagets större långivare (däribland Iron Branch Invest AB, Modelio Equity och Lubrica Equity) vari det överenskoms att lån om upp till 90 MSEK ska lösas genom att en del av lånen betalas av och resterande del kvittas mot aktier i bolaget till ett pris om 0,02 kr per aktie.

Safe Lane Gaming har ingått villkorade avtal med en del av bolagets större långivare (däribland Iron Branch Invest AB, Modelio Equity och Lubrica Equity) vari det överenskoms att lån om upp till 90 MSEK ska lösas genom att en del av lånen betalas av och resterande del kvittas mot aktier i bolaget till ett pris om 0,02 kr per aktie. Därutöver erhåller långivare som konverterar skuld, teckningsoptioner, detta gäller inte Iron Branch Invest AB.  Avtalet mellan bolaget och långivarna är villkorat av ett godkännande från extra bolagsstämma, där även justeringar av bolagsordningen behöver godkännas. Kallelse till extra bolagsstämman, med fullständiga villkor, planeras att publiceras inom kort. 

“Jag, Philip (CFO) och styrelsen har jobbat hårt den senaste perioden för att få fram en lösning som sätter Safe Lane Gaming i en ny position med väsentligt förbättrade finansiella förutsättningar. Det glädjer mig att våra långivare vill äga aktier i bolaget samt att våra största ägare genom denna lösning visar på stor tilltro på Safe Lane Gamings framtid och även visar på deras uttalade långsiktighet i sitt ägande i vår verksamhet.” säger Arvid Klingström, VD Safe Lane Gaming.

Kvittningsemissionen kan maximalt komma att medföra en utspädningseffekt om maximalt 62 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-14 13:49 CET.