Safe Lane Gaming har ingått långfristig kreditfacilitet från svensk bank.

Regulatory 2022-05-06 13:32:05

Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG eller Bolaget”) delger att Bolaget upptagit en ny långfristig  kreditfacilitet för att lösa kortfristiga kreditfaciliteter. Det totala lånebeloppet uppgår till 60 000 000 kr och löper 3 år marknadsmässiga villkor, kredit givare Svensk bank.

Som Bolaget tidigare kommunicerat har de under en tid varit i slutfasen av omnoteringen, där den huvudsakliga punkten handlat om att refinansiera tidigare upptagna kortfristiga lån. Bolaget har medvetet valt, för aktieägarnas bästa att inte stressa på denna process, utan istället metodiskt förhandlat med ett flertal olika aktörer för att finna bästa möjliga villkor utifrån rådande situation på kapitalmarknaden. Som Bolaget i den senaste Operativa uppdateringen informerade om, lägger Bolaget för närvarande stor vikt på att arbeta med Balansräkningen, i syfte att skapa förutsättningar för framtida goda resultat på sista raden och positiva kassaflöden. Bolaget kommer fortsatt arbeta med Balansräkningen utifrån tidigare uttalad strategi.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 13:32 CET.