Safe Lane Gaming föreslår riktad nyemission till nyckelpersoner

Regulatory 2023-02-23 08:17:27

Styrelsen i Safe Lane Gaming kommer att kalla till extra bolagsstämma med förslaget att genomföra en riktad nyemission till nyckelpersoner i bolaget. En majoritet av bolagets ägare har ställt sig positiva till genomförandet av emissionen.

Förslaget gäller en riktad emission på 287 619 048 nya aktier till kursen 0.0105 SEK/aktie som tillför bolaget 3 020 000 SEK. Utöver den initiala investeringen tilldelas även fem teckningsoptioner för varje tecknad aktie. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0.0105 SEK/aktie innan den 31 augusti 2023.

Tecknare är bland annat VD Arvid Klingström samt Raketspelsgrundaren, tillika ledamot och teknisk chef i SLG Per Ekstig med flera.

– "Styrelsen ser väldigt positivt på att nyckelpersoner i bolaget investerar i den plan som tagits fram och där arbetet framåt handlar om att öka hastigheten genom att växa och bli fler", säger Björn Mannerqvist, Styrelseordförande i Safe Lane Gaming.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar antalet aktier i bolaget med 1 438 095 238 och tillför bolaget ytterligare 15 100 000 SEK. Teckningsoptionerna förfaller den 31 augusti 2023.

Genom emissionen tillförs bolaget minst 3 020 000 SEK och max 18 120 000 SEK samtidigt som totalt antal aktier ökar med minst 287 619 048 och max 1 725 714 286 vilket motsvarar en maximal utspädning om 19,8%.

Investeringen kräver ett godkännande från extra bolagsstämma som planeras att ske så snart som möjligt. Kallelsen skickas ut separat.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-23 08:17 CET.

Riktad nyemission till nyckelpersoner