Safe Lane Gaming delårsrapport kvartal 3 2023

Financial Report 2023-11-08 08:30:00

Finansiell översikt

Q3 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 7,5 MSEK (10,8 MSEK). Minskningen om 30% i jämförelse med samma period föregående år förklaras av uteblivna spellanseringar.
  • EBITDA uppgick till 0,4 MSEK (4,2 MSEK), en minskning på 91%. Förändringen beror främst på ett krav från Skatteverket om skattetillägg på 1,3 MSEK och delvis lägre omsättning men även lite högre personalkostnader kopplat till fler anställda jämfört med samma period föregående år.
  • Justerat EBITDA uppgick till 1,7 MSEK och är i linje med tidigare kvartal.

Q1-Q3 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 24,1 MSEK (36,7 MSEK), en minskning på 34%
  • EBITDA uppgick till 3,8 MSEK (14,7 MSEK), en minskning på 74%.
Koncernen (MSEK) Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter 7,5 10,8 24,1 36,7 46,7
EBITDA 0,4 4,2 3,8 14,7 17,7
Justerat EBITDA 1,7 5,0 5,1 15,5 18,5
Avskrivningar goodwill −11,0 −10,8 −32,4 −32,4 −43,3
Resultat efter finansiella poster −13,6 −10,0 −37,8 −42,0 −53,1
Balansomslutning 152,9 186,5 152,9 186,5 187,9
Soliditet (%) 52,7% 22,7% 52,7% 22,7% 61,0%
Resultat per aktie (SEK) −1,86 0,00 −5,19 −0,01 −0,02
Moderbolaget (MSEK) Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter 0,8 0,4 2,8 1,5 1,5
EBITDA −1,4 −1,7 −2,3 −5,2 −5,2
Justerat EBITDA −0,1 −0,9 −1,0 −4,4 −4,4
Resultat efter finansiella poster −1,6 −1,9 −5,2 −22,8 −94,7
Balansomslutning 294,1 347,8 294,1 347,8 297,4
Soliditet (%) 72,4% 52,0% 72,4% 52,0% 71,6%
Resultat per aktie (SEK) −0,21 0,00 −0,71 0,00 −0,01

VD har ordet

“Vi ser väldigt positivt på Race This och vi känner stor motivation i arbetet som vi lägger ner."

Omsättningen ligger kvar på liknande nivå som föregående två kvartal. Vi jobbar med våra befintliga spel löpande, med mycket fokus på nytt innehåll för våra aktiva spelare. EBITDA tog en rejäl smäll av att vi fick en eftertaxering från felaktiga avdrag från 2021. Detta är en engångskostnad som vi blev tvingade att hantera under kvartalet. Precis som i förra kvartalet är förklaringen kring högre omsättning och EBITDA (exklusive engångsposter) i jämförande kvartal 2022 kopplat till spel som fortfarande befann sig i en starkare intäktsgenererande fas.

Efter kvartalets slut har vi fått beslut på amorteringsfrihet på bolagets lån. Det är väldigt positivt att vi har en konstruktiv dialog med vår bank, vi är tacksamma för detta. Vi kan nu titta på prioriteringar för hur vi kan investera i det operativa arbetet parallellt med att hitta mer långsiktiga lösningar för att minska bolagets lån. Vi får återkomma lite längre fram kring detta.

På spelsidan kan tredje kvartalet sammanfattas med Race This. Spelet fick bra siffror i första fasen av tester och gick därför vidare från testfas till soft launch i juni. Även om det finns saker kvar som behöver komma upp en nivå så ser vi väldigt positivt på spelet och vi känner stor motivation i arbetet som vi lägger ner. 

I början på kvartalet jobbade vi med att få klart två olika versioner av spelet. Den ena lite mer “enkel” i sin design medan den andra innehöll lite mer saker runt omkring core gameplay. Versionerna A/B testade vi sen under två veckor vardera. Detta gjorde att vi hade mycket värdefull insamlad data i augusti och kunde konstatera att vi skulle fortsätta arbetet med spelet in i höst. I skrivande stund har vi fortfarande mycket fokus på Race This då det fortsatt känns som rätt prioritering baserat på spelets data. Lite mer om vad vi gör just nu finns att läsa på nästa sida under rubriken “Hybrid Casual”.

Jag får ibland förfrågningar från aktieägare att löpande göra lite mer uppdateringar på prototyp- och soft launch resultat. Vi bedömer att det skulle skapa mer osäkerhet än tydlighet för de som läser informationen. När vi förhoppningsvis har rätt förutsättningar för att släppa ut spelet globalt så kommer detta vara nästa steg i kommunikationen. Det är en del i vårt arbetssätt och det mest rättvisa sättet att jobba mot marknaden, anser vi.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-08 08:30 CET.

Safe Lane Gaming - Delårsrapport 3 2023