Safe Lane Gaming delårsrapport kvartal 1 2023

Financial Report 2023-05-10 08:30:03

Publiceringsdatum: Stockholm, 10 maj 2023

Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapport 1 2023 från Safe Lane Gaming. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan https://safelanegaming.com/for-investors/ och som bifogad fil. 

Finansiell översikt, Q1 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 8,4 MSEK (14,3 MSEK). Minskningen om 42% i jämförelse med samma period föregående år förklaras av uteblivna spellanseringar.
  • EBITDA uppgick till 1,5 MSEK (6,8 MSEK), en minskning om 78%. Förändringen beror främst på lägre omsättning men även högre personalkostnader kopplat till fler anställda jämfört med samma period föregående år.
     
Koncernen (MSEK) Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter 8,4 14,3 46,7
EBITDA 1,5 6,8 17,7
Avskrivningar goodwill −10,9 −10,8 −43,3
Resultat efter finansiella poster −12,3 −15,5 −53,1
Balansomslutning 175,4 224,4 187,9
Soliditet (%) 60,1% 30,7% 61,0%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 −0,01 −0,02
Moderbolaget (MSEK) Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter 1,1 0,6 1,5
EBITDA −0,6 −1,3 −5,2
Resultat efter finansiella poster −2,0 −11,1 −94,7
Balansomslutning 295,5 350,5 297,4
Soliditet (%) 72,4% 55,7% 71,6%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 0,00 −0,01

VD har ordet

“Ett intensivt arbete med översyn av vår spelportfölj samtidigt som nya prototyper har testats och Dig This 2 gjordes tillgängligt på samtliga marknader i slutet på kvartalet.”

Resultatmässigt är kvartalet svagare än vad vi vill kunna visa upp. Vi har tagit lite högre kostnader under kvartalet för att få igång det nya utvecklingsteamet för Battlecamp samt att vi har ökat våra personalkostnader enligt plan, både genom nya roller på befintlig personal samt nyanställning. I jämförande kvartal, Q1 2022, är den största skillnaden i intäkter kopplad till att vi hade spel som fortfarande befann sig i en starkare intäktsgenererande fas.

Jag är oförändrat positiv till vår position på marknaden och vår uttalade strategi med egenutvecklade mobilspel. Flera av oss i management-teamet investerade under kvartalet i bolaget och jag ser att vi har en hög kapacitet som kommer göra att vi fortsatt levererar nya spel som testas på marknaden. Det är vårt recept till framgång!

Under årets första kvartal så släpper vi Dig This 2 globalt. Det känns bra att prototyp nr 19 går hela vägen till global lansering. Detta är ett kvitto på att vår process fungerar enligt plan. Vi vill att var tjugonde marknadstestad prototyp går till globalt spelsläpp. Som vi redan nämnt så är intäktsnivåerna från Dig This 2 väsentligt lägre än vad vi sett från andra spel, men vi arbetar vidare med spelet tillsammans med Voodoo för att se om och hur vi kan få ut mer av spelet över tid.

Tillsammans med Fantastico Studios i Italien så utvecklar vi nu också Duck Race för andra spelplattformar där Nintendo Switch kommer att vara först ut. Detta samarbete är strategiskt högintressant då vi kan addera nya intäktsströmmar från våra redan skapade spel.

Under kvartal 1 2023 har arbetet med översynen av vår spelportfölj tagit fart. Detta arbete är primärt fokuserat på “Other Games”. Denna översyn sker parallellt med vidareutvecklingen av spelen där vi har en hel del intressanta saker i vår road map. Jag ser möjligheter och hoppas att vi snart kan återkomma kring de resultat som kommer ur detta arbete.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-10 08:30 CET.

Safe Lane Gaming - Delårsrapport 1 2023