Safe Lane Gaming – Delårsrapport 1 2022 – EBITDA ökade under första kvartalet med 386% jämfört med motsvarande period föregående år

Financial Report 2022-05-19 08:12:06

Koncernen (MSEK) Q1 2022 Q1 2021 Q1-Q4 2021
Totala intäkter 14,3 5,3 5,9
EBITDA 6,8 1,4 2,1
Avskrivningar goodwill 10,8 0,0 -2,2
Resultat efter finansiella poster -15,5 -3,9 -10,7
Balansomslutning 224,4 39,8 45,3
Soliditet (%) 30,7 % -181,8 % -167,2 %
Resultat per aktie (SEK) -0,01 0,00 -0,01
Moderbolaget (MSEK) Q1 2022 Q1 2021 Q1-Q4 2021
Totala intäkter 0,6 0,7 1,1
EBITDA -1,3 -0,4 -0,8
Resultat efter finansiella poster -11,1 -3,9 -14,1
Balansomslutning 350,5 123,7 194,1
Soliditet (%) 55,7 % 10,5 % 38,1 %
Resultat per aktie (SEK) -0,01 0,00 -0,01

VD har ordet

Till att börja med är jag djupt berörd över situationen i Ukraina. Mina tankar går till det ukrainska folket och våra medarbetare i de berörda länderna. Mitt i all bedrövelse är det ändå fantastiskt att se hur folk ställer upp och enas för Ukraina och dess befolkning. Vi kommer fortsätta göra allt vi kan och ge stöd till våra medarbetare.

Första kvartalet (och en bit in på andra kvartalet) har präglats av en fortsatt stark EBITDA-tillväxt (ökning om 386% jämfört med samma period föregående år), fokus på vår finansiella ställning och innovativa lanseringar i våra spel. Det är ingen underdrift när jag säger att det har varit ett intensivt första kvartal, där mycket har handlat om att lägga grunden till det vi är idag och skapa förutsättningar för det vi vill vara i framtiden.

Som tidigare kommunicerats lägger vi ett stort fokus på SLG:s finansiella ställning. Här handlar det inte bara om att kortsiktigt städa upp i vår balansräkning utan även säkerställa en stabil grund framåt som i slutänden genererar goda resultat på sista raden.

Likviden från den nyemission som avslutades vid ingången av året tillförde SLG ca 95 MSEK. Denna likvid möjliggjorde att vi kunde genomföra vår andra betalning för förvärvet av Raketspel. Det som var extra glädjande utöver förvärvet i sig är att säljarna av Raketspel valde att investera en stor del själva, i denna emission. Utöver deras kompetens och erfarenhet som är otroligt viktig när vi nu banar väg för framtiden, är att de dessutom äger ca 20% aktierna i SLG. En annan avgörande faktor har varit att ta kontroll över Bolagets lånesituation. Här har det främst handlat om de tidigare upptagna korta lånen där några har legat till förfall i närtid. Efter många och långa förhandlingar med flertalet kreditgivare fann vi till slut, en bit in på andra kvartalet, en bra överenskommelse med en ny långivare och upptog en långfristig kreditfacilitet som löper över tre år. De korta lånen som låg till förfall är nu återbetalda och medför att vi idag har en helt annan kontroll över vår lånebild, ett viktigt steg i arbetet med att stärka SLG:s finansiella ställning. Detta arbete har också varit en central del i att uppfylla NGM Nordic SMEs krav för att bli uppflyttade till ordinarie lista, vilket nu också skett.

Parallellt med det finansiella arbetet har mitt mål varit att stärka upp organisationen utifrån den nya grund SLG idag arbetar ifrån. Sedan förvärvet av Raketspel har SLG vuxit markant och för att nå de framgångar vi ser framför oss krävs det att vi har rätt personer ombord i organisationen. På kort tid har vi därför rekryterat och stärkt upp vår ledningsgrupp med såväl Arvid Klingström, Chief Commercial Officer (CCO), tidigare erfarenhet från bland annat Paradox och King, och i dagarna Philip Arfwedson, Chief Financial Officer (CFO), tidigare erfarenhet från bl a Link Mobility och Com Hem. Deras erfarenheter och driv passar väl in i den grund vi bygger för att nu ta nästa steg.

En annan viktig förändring under kvartalet har varit att bli noggrannare med att selektera vilken information vi kommunicerar ut till marknaden. Från att tidigare gått ut väldigt frekvent med alla typer och storlekar av information till att vi nu är lite mer restriktiva. Vår ambition är att fokusera på information som är av högre relevans och däremellan komma med operativa uppdateringar. Detta medför att det ibland kan uppfattas som att det inte händer något, men så är inte fallet.

SLG:s strategi är som väl bekant att växa genom förvärv och genom att addera den kompetens som finns inom bolaget (SLG Operations) skapa en long tale (förlängd tid) av intäkter på de spel vi förvärvar. Med andra ord förlänga livslängden av intäkter ett spel kan generera.

Det vi däremot sällan talar om är alla de prototyper av spel vi skapar inom Raketspel. För många är det väl bekant att Raketspel har levererat världshits när det kommer till spel inom grenen Hyper Casual mobile (se sidan 11 i rapporten). I skrivande stund har vi närmare 10 prototyper under utveckling i olika stadier, dessa är våra ess i rockärmen. Kort sagt, vi skapar stabila löpande intäkter på de spel vi har och satsar parallellt på att skapa potentiella hits genom Raketspel, mer om detta finns att läsa längre ner i rapporten och i kommande operativa uppdatering.

Prognosen om att nå ett EBITDA om 40-50 MSEK på helåret gäller fortsatt. Detta då vi ser att vår kärnverksamhet löper på väl och att vi har en hel del nya spel i prototypstadiet som skall testas och tas ut i marknaden under året.

Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa alla nya som gamla investerare varmt välkomna till Safe Lane Gaming. Vi står väl positionerade kommande år i en marknad som fortsätter växa starkt. Vi har nu tagit ett flertal viktiga steg för att skapa en stabilare grund att utgå ifrån och har en tydlig plan för hur vi ska fortsätta växa – både organiskt och genom förvärv.

/ Jesper Nord

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-19 08:12 CET.

Release

Safe Lane Gaming - Delårsrapport 1 2022