Safe Lane Gaming – Bokslutskommuniké 2023

Financial Report 2024-02-23 08:30:00

Finansiell översikt
Q4 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 6,7 MSEK (10,0 MSEK). Minskningen om 33 % i jämförelse med samma period föregående år förklaras av uteblivna spellanseringar.
  • EBITDA uppgick till 0,6 MSEK (3,0 MSEK), en minskning på 79 %. Förändringen beror främst på lägre omsättning men även lite högre personalkostnader kopplat till fler anställda jämfört med samma period föregående år.
  • Justerat EBITDA uppgick till 0,6 MSEK

Q1-Q4 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 30,8 MSEK (46,7 MSEK), en minskning på 34 %
  • EBITDA uppgick till 4,5 MSEK (17,7 MSEK), en minskning på 75 %.
Koncernen (MSEK) Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Totala intäkter 6,7 10,0 30,8 46,7
EBITDA 0,6 3,0 4,5 17,7
Avskrivningar goodwill −12,5 −10,9 −44,9 −43,3
Resultat efter finansiella poster −15,7 −11,1 −53,5 −53,1
Balansomslutning 127,9 187,9 127,9 187,9
Soliditet (%) 58,5 % 61,0 % 58,5 % 61,0 %
Resultat per aktie (SEK) −1,88 0,00 −6,42 0,00
Moderbolaget (MSEK) Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Totala intäkter 0,7 0,3 3,5 1,8
EBITDA −0,5 −1,7 −1,0 −6,9
Resultat efter finansiella poster −154,8 −71,9 −160,0 −94,7
Balansomslutning 140,7 297,4 140,7 297,4
Soliditet (%) 54,0 % 71,6 % 54,0 % 71,6 %
Resultat per aktie (SEK) −18,59 −0,01 −19,22 −0,01

VD har ordet
“Race This avslutar kvartalet positivt, men det har varit utmanande med kundanskaffningskostnaderna under kvartalet"

Vi avslutar året med att i sista kvartalet redovisa intäkter på 6,7 miljoner SEK vilket ger oss en EBITDA på 0,6 miljoner SEK. För helåret hamnade omsättningen på 30,8 miljoner SEK och 4,5 miljoner SEK i EBITDA. Vi är inte nöjda med EBITDA-marginalen, vi anser att verksamheten ska kunna ha bättre marginaler.

Säsongsmässigt brukar kvartal fyra vara starkt om vi tittar på försäljning av spel globalt, men vi har också sett att det under helger som Black Friday och jul blir marknadsföringskostnaderna höga och det har gjort det svårt för våra spel att få in nya kunder vilket resulterat i lägre intäkter än föregående kvartalet. Vi ser dock att starten på 2024 har varit bättre när det gäller kundanskaffningskostnaderna.

Under avslutningen på året har vi arbetat mycket med att skapa en plan för att kunna öka lönsamheten i bolagen. Implementeringen av planen pågår nu. Vi fokuserar på att öka intäkterna från befintliga spel genom mer arbete med kampanjer och innehåll. Ett bra exempel är hur vi med senaste eventet i Battle Camp kunde lyfta antalet aktiva spelare till nivåer som vi inte sett sedan 2022. Mer saker planeras i fler spel. Parallellt jobbar vi på nya spelsläpp och vi har kommit igång 2024 väldigt bra med prototyper. Ett bra spelsläpp är det som kommer ta bolaget till nästa nivå så tidigare kommunicerade strategi är intakt.

Utöver intäkter jobbar vi med kostnadseffektivisering där vi tex inte ersättningsrekryterar när vår CFO nu lämnar. Arbetet med att optimera driftkostnaderna för Battle Camp ser lovande ut. Allt detta siktar vi på ska ge positivt resultat i kvartal två 2024. 

Vi för också en tät dialog med vår bank gällande långsiktig hantering av våra nuvarande lån. Tillsvidare gäller amorteringsfritt enligt tidigare kommunikation.

Vi avslutar 2023 med att Race This visar på lönsamhet under december, trots utmanande marknadsföringskostnader. Efter att kvartalet tog slut har vi ändrat annonsleverantör för att data pekat mot att spelet ska kunna prestera bättre med ny leverantör på plats. Vi kommer att återkomma med mer information om hur det går för Race This inom de närmsta veckorna.

Safe Lane Gaming Bokslutskommuniké 2023