Safe Lane Gaming – Bokslutskommuniké 2022

Financial Report 2023-02-23 07:57:33

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 februari 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av Bokslutskommuniké 2022 från Safe Lane Gaming. Rapporten finns tillgänglig på hemsidan https://safelanegaming.com/for-investors/ och som bifogad fil. 

Finansiell översikt

Q4 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 10,0 MSEK (22,5 MSEK). Minskningen om 55% i jämförelse med samma period föregående år förklaras av uteblivna spellanseringar.
  • EBITDA uppgick till 3,0 MSEK (15,1 MSEK), en minskning om 80%. Förändringen beror främst på lägre omsättning men även högre kostnader kopplat till fler anställda jämfört med samma period föregående år.

Q1-Q4 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 47,2 MSEK (57,0 MSEK), en minskning om 17%
  • EBITDA uppgick till 17,6 MSEK (33,2 MSEK), en minskning om 47%
Koncernen (MSEK) Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter 10,0 22,5 47,2 57,0
EBITDA 3,0 15,1 17,6 33,2
Avskrivningar goodwill −10,9 −12,9 −43,3 −38,1
Resultat efter finansiella poster −11,1 −9,5 −53,0 −33,9
Balansomslutning 187,9 268,5 187,9 268,5
Soliditet (%) 53,1% -3,1% 53,1% −3,1%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 -0,01 −0,02 −0,02
Moderbolaget (MSEK) Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter 0,3 0,7 1,7 2,8
EBITDA −1,7 −1,0 −6,9 −2,5
Resultat efter finansiella poster -71,9 -49,1 −97,5 −67,5
Balansomslutning 297,4 377,1 297,4 377,1
Soliditet (%) 71,6% 30,2% 71,6% 30,2%
Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,02 -0,01 -0,03

VD har ordet

“Vi lyckas tyvärr inte få ett spelsläpp under 2022 och det syns i våra siffror. Vi avslutar året bra, med ett spel i soft launch och flertalet prototyper på väg in i testfasen samtidigt som rekrytering pågår.”

Under årets sista kvartal får vi ut Dig This 2 i soft launch. Vi klarar inte att nå samma höga nivå som samma kvartal 2021. Då hade vi precis lanserat spelet Castle Raid på marknaden vilket syns i siffrorna. Mellan kvartal tre och fyra 2022 ser vi stabilitet. Här ser vi vår verksamhets nuvarande basnivå. 

Under 2022 har vi lagt om kursen för hur vi ska växa som bolag där egenutveckling av mobilspel nu dominerar vårt arbete. Vi hamnar på lägre intäkter jämfört med 2021. Det förklaras enkelt med uteblivna spelsläpp. Vår kostnadsbas har ökat också, men det är enligt plan. Jag tycker vi har lyckats genomföra mycket förändringsarbete under slutet av 2022 och att vi sammantaget är på en bra plats nu. Under året har vi följt utvecklingen av Hyper Casual noga och vi ser inte att potentialen har ändrats här men konkurrensen är hård och att ha högre kapacitet för spelutveckling skapar bra förutsättningar att lyckas.

Vi lämnade året med ett flertal prototyper på väg in i test samtidigt som vi har ett spel i Soft Launch. Detta har vi inte haft kapacitet att klara tidigare vilket känns väldigt lovande. Efter kvartalets slut har vi anställt en till spelutvecklare som börjar hos oss i början av mars. Målet är att satsningen på att bli fler personer som alla jobbar med egenutvecklade spel kommer skapa fler prototyper som resulterar i nya spelsläpp under året.

Efter att kvartalet avslutats och vi har sammanställt siffrorna för 2022 har vi räknat ihop den sista komponenten i förvärvet av Raketspel Interaktiva Produktioner AB där tilläggsköpeskillingen landade i 13 768 000 SEK. Tilläggsköpeskilling ska enligt avtalet betalas 40% med nya aktier och 60% kontant och betalningen ska ske senast 2023-06-30.

Vi kommer att se över våra tillgångar för att identifiera eventuella möjligheter till avyttringar. Fokus ligger på kategorin “Other Games” där bland annat spelet Battle camp ingår. Battle camp är ett starkt varumärke med mycket potential, både i nuvarande form och med vidareutveckling av varumärket, där nya spel och även blockchain gaming kan vara en stor möjlighet. Jag hoppas och tror att vi kommer få återkomma mer kring detta lite längre fram.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-23 07:57 CET.

Safe Lane Gaming - Bokslutskommuniké 2022