Safe Lane Gaming – Bokslutskommuniké 2021 – EBITDA ökade under fjärde kvartalet med 906% jämfört med motsvarande period föregående år.

Financial Report 2022-02-25 08:30:00

Finansiell översikt i sammandrag

Koncernen (MSEK) Q4 2021 Q4 2020 Q1-Q4 2021 2020-07-13 – 2020-12-31*
Totala intäkter 22,5 4,6 57,0 5,9
EBITDA 15,1 1,5 33,2 2,1
Avskrivningar goodwill -12,9 -1,8 -38,1 -2,2
Resultat efter finansiella poster -9,5 -10,9 -33,9 -10,7
Balansomslutning 268,5 45,3 268,5 45,3
Soliditet (%)** -3,1% -167,2% -3,1% -167,2%
Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,01 -0,02 -0,01
Moderbolaget (MSEK) Q4 2021 Q4 2020 Q1-Q4 2021 Q1-Q4 2020
Totala intäkter 0,7 0,9 2,8 1,1
EBITDA -1,0 0,1 -2,5 -0,8
Resultat efter finansiella poster 15,3 -12,9 -3,1 -14,1
Balansomslutning 441,5 194,1 441,5 194,1
Soliditet (%) 40,3% 38,1% 40,3% 38,1%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

*Battlecamp AB är den bokföringstekniska modern pga omvänt förvärv. Bolaget grundades 2020-07-13
** Soliditeten är en effekt av bolagets omvända förvärv i oktober 2020 vilket sänkt koncernens eget kapital. 
Detta omvända förvärv obeaktade hade resulterat i en soliditet på ca 39%

 

VD har ordet

2021 var året då Safe Lane Gaming (“SLG”) på allvar startade sin tillväxtresa. I enlighet med Bolagets affärsidé har vi genomfört ett flertal förvärv av såväl bolag som speltitlar och har idag en helt ny plattform att utgå ifrån när vi nu tar oss an 2022.

Ingen kan ha missat att mycket har hänt under 2021. Bolaget har gått från att vara en mindre aktör både finansiellt som organisatoriskt, till att nu vuxit markant på alla ledder. På ett år har SLG gått från 2 till 14 speltitlar, där de fyra största, Dig This!, Battle Camp, Fans of Guns och Castle Raid! uppnådde ett MAU (Monthly active Users) på över 11,3 miljoner spelare i snitt under kvartal fyra. Denna tillväxt speglar sig också i det finansiella, där vi avslutar helåret 2021 med en omsättning om 57,0 MSEK och ett EBITDA om 33,2 MSEK. Märk väl att fjärde kvartalet isolerat bistod med en omsättning om 22,5 MSEK (4,6 MSEK) och ett EBITDA om 15,1 MSEK (1,5 MSEK), en ökning med 906% på EBITDA nivå jämfört med motsvarande period år 2020.

Finansiellt
Den snabba tillväxten genom förvärv har under året finansierats med hjälp av lån samt emissioner av aktier, såväl riktade emissioner som företrädesemissioner. Finansiellt har lånen i kombination med den goodwillpost som uppstått, främst i samband med det omvända förvärvet fått en betydande påverkan på resultatet. I dagsläget görs stora avskrivningar löpande på goodwill samtidigt som räntekostnaderna i nuläget är relativt höga. Bara under fjärde kvartalet 2021 skrevs goodwill ner med -12,9 MSEK utifrån ett EBITDA på 15,1 MSEK, vilket gav ett resultat efter finansiella poster för perioden om -9,5 MSEK. Det är viktigt att poängtera att SLG idag har goda kassaflöden från sin operativa verksamhet, nu ska vi även behandla vår balansräkning så det blir lika tydligt på sista raden.

Prognos
I Bolagets halvårsrapport 2021 kommunicerade Bolaget en målsättning för kommande sex månader, om ett EBITDA i spannet 30-35 MSEK. Bolaget lyckades inte riktigt nå hela vägen, utan landade på ett EBITDA om 26,8 MSEK.

Målsättning för helåret 2022 är att uppnå ett EBITDA genom organisk tillväxt i spannet 40-60 MSEK exklusive nya förvärv.

Tidigare målsättning för 2023 kvarstår om ett EBITDA 200 MSEK. Målsättningen baserar sig på en kombinationen av organiskt tillväxt och en fortsatt förvärvsdriven verksamhet.

Operativt
I takt med att SLG växer ökar också kraven på hur vi förvaltar de tillgångar vi förvärvat, något som vi lagt ett stort fokus på under den senaste perioden. För Bolaget framgent är detta avgörande, både vad gäller vilken takt vi kan ta oss an nya förvärvade tillgångar och öka förutsättningarna att generera en god avkastning på investerat kapital (förvärvade tillgångar). Operativt arbetar vi med att sätta upp processer för hur vi kan nyttja de synergier som uppstår mellan de olika förvärven, dess samarbetspartners och de kompetenser som medföljer. Nyckeln till goda resultat kommer vara hur vi förvaltar och förädlar Bolagets förvärvade tillgångar. Här syftar vi främst på hur vi kan addera nya intäktsströmmar i befintliga speltitlar, addera nya spelare genom effektiv marknadsföring samt harmonisera utflödet av spelare och på så sätt förlänga livslängden (intjäningen) på en speltitel. Här kommer affärsområdet SLG Operations bli en allt viktigare del i takt med att Bolaget fortsätter växa.

Generellt
Som tidigare kommunicerats genomgår SLG en sedvanlig så kallad omnoteringsprocess hos NGM Nordic SME, vilket är ett resultat av det omvända förvärvet. Bolaget har kommit långt i denna process och börjar närma sig slutfasen. Så snart Bolaget fått godkännande flyttas bolaget upp från observationslistan till ordinarie lista. I samband med godkännande kommer detta kommuniceras till marknaden.

Jag vill passa på att ta tillfället i akt och tacka alla aktieägare, medarbetare samt övriga inblandade som varit med under detta intensiva 2021. Vi har under året vuxit kraftigt, lärt oss massor, identifierat vad vi skall prioritera och arbetar intensivt med att påvisa detta i våra rapporter framöver. Jag ser fram emot ett 2022 där vi fortsätter vår tillväxtresa om än utifrån ett tydligare fokus på lönsamhet.

/ Jesper Nord

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-25 08:30 CET.

Bokslutkommuniké 2021