Safe Lane Gaming AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

Regulatory 2021-12-28 11:43:36

Styrelsen för Safe Lane Gaming AB (SLG) har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), som beslutades den 4 oktober 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer finnas tillgängligt på Partner Fondkommissions hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 28 december 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.emission.safelanegaming.com och kommer finnas tillgängligt på Partner Fondkommission ABs hemsida (www.partnerafk.com) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Avstämningsdagen för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen var den 27 december 2021. Teckningsperioden löper från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022.

Release