Offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Regulatory 2017-02-21 17:05:51

Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida samt Aktietorget, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför under februari månad 2017.

Emissionen syftar till att (1) stärka bolagets balansräkning och underlätta framtida affärer, (2) lösa kortfristig finansiering, samt (3) skapa ekonomiskt utrymme för fortsatt drift till dess bolagets verksamhet uppnår positivt kassaflöde.

Nyemissionen är säkerställd till 85%, varav 60% genom teckningsförbindelse från bolagets huvudägare, Mundesco Invest AB, samt 25% genom garantiåtagande.

Villkor i korthet:

– Rätten att teckna tillkommer företrädesvis bolagets aktieägare.

– TVÅ (2) gamla A- och B-aktier ger rätt till att teckna EN (1) ny B-aktie.

– Emissionskursen är 0,22 SEK per B-aktie.

– Nyemissionen omfattar högst 53.662.524 B-aktier.

Tidsplan för nyemissionen

– Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 21 februari till och med 9 mars 2017.

– Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

– Handel med teckningsrätter kan bedrivas från och med 21 februari till och med 7 mars 2017.

– Handel med BTA (betalda tecknade aktier) kan bedrivas från och med 21 februari 2017 tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Samlad information finnes på företagets hemsida: http://www.challengermobile.com/sv/emission/

Aktietorget.se, Eminova.se samt Tecknaemission.se

Stockholm 21 februari 2017

För mer information kontakta:

Johan Meijer, VD Mobil: 0736-207 520 E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Avseende praktiska frågor kring emissionen kontakta Emissionsinstitutet:

Eminova Fondkommission AB

Hemsida: www.eminova.se

E-post: info@eminova.se

Tel: 08-684 211 00

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.com

Se pressmeddelandet.