Kommuniké från Safe Lane Gamings årsstämma 2023

Regulatory 2023-06-14 11:58:10

Idag 2023-06-14 höll Safe Lane Gaming AB (publ) årsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats.
 

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
  • Stämman beslutade omval av styrelseordförande Björn Mannerqvist samt styrelseledamöter Marcus Petersson, Jesper Nord och Per Ekstig.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK per år till styrelseordförande. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordning avseende antal aktier och beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) enligt styrelsens förslag. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Kommuniké från årsstämma