Kommuniké från extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB 2022-11-11

Regulatory 2022-11-11 12:08:55

Safe Lane Gaming AB (publ) höll idag den 11 november 2022 extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om riktade emissioner av aktier respektive teckningsoptioner samt övriga sammanhängande förslag.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

  • ändring av aktiekapitalsgränserna och gränserna för antal aktier i Bolagets bolagsordning,
  • minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta den av styrelsen föreslagna riktade emissionen av aktier,
  • riktad kvittningsemission av högst 4.307.816.399 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,02 kronor per aktie,
  • riktad emission av högst 429.201.999 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 429.201.999 aktier av serie B som utges vederlagsfritt.
  • fondemission om 2.494.976,55 kronor utan utgivande av aktier för att främja en skyndsam registrering av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet, samt
  • bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023, utan begränsning på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet vid förvärv och upp till 10 procent i övrigt.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-11-11