Kommuniké från årsstämma

Regulatory 2021-06-08 12:54:41

2021-06-08 höll Safe Lane Gamin AB (publ) årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens.
 • Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.
 • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, ett arvode om 60 000 SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2021. Styrelsens ordförande erhåller ytterligare 60 000 SEK. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant för verksamhetsåret 2021
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande fem personer: Fredrik Petersson, Jesper Nord, Mike Nott (samtliga omval) samt nyval av John Ekeberg och Per Ekstig. Fredrik Petersson valdes till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade att Jan Hamberg, Parsells Revisionbyrå AB, ska fortsatt vara revisor för verksamhetsåret 2021
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Samtliga punkter beslutade stämman enhälligt.

  Fullständiga förslag har tidigare publicerats i kallelsen 2021-05-07 och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Release