Kommuniké från årsstämma 2020

Press release 2020-06-29 15:28:37

Årsstämma i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”) hölls idag, måndagen den 29 juni 2020. Nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades.

Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för koncern och bolag. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt förslaget, vilket innebär att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att ge styrelse och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 3 ledamöter utan några suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Mats Boquist (omval), Johan Meijer (omval), och Tomas Ringström (omval). Bolaget har fått dispens från Spotlight Stock Markets krav om 4 ledamöter till och med 21 januari 2021.

Till revisor valde stämman revisionsbolaget Baker Tilly Östra Värmland AB med auktoriserade revisorn Gunnel Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor.

Stämman beslutade att Styrelsens arvode fastställs till 100 000 kr per år för ordföranden, 50 000 kr per år för externa styrelseledamöter, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera kontantemissioner av högst 200.000.000 B-aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt kvittningsemissioner av högst 100.000.000 B-aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Kvittningsemissioner skall ske till marknadskurs.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets och Spotlights respektive hemsidor.

Stockholm 29 juni 2020
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

 

Läs som PDF.