Kommuniké från årsstämma 2018

Regulatory 2018-05-30 15:28:34

Årsstämma i Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”) hölls idag, onsdagen den 30 maj 2018. Nedan följer en resumé kring de beslut som fattades.

Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt förslaget, vilket innebär att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Stämman gav styrelse och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 4 ledamöter utan några suppleanter. Sittande styrelse, bestående av Mats Boquist, Johan Meijer, Tomas Ringström och Håkan Tezcanli valdes om.

Till revisor valde stämman revisionsbolaget Baker Tilly Östra Värmland AB med auktoriserade revisorn Gunnel Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor.

Stämman beslutade att Styrelsens arvode fastställs till 100 000 kr per år för ordföranden, 50 000 kr per år för externa styrelseledamöter, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets och Aktietorgets/Spotlight Stock Markets respektive hemsidor.

Stockholm i maj 2018
Styrelsen 

Se kommuniké