Kommuniké från årsstämma 2016

Regulatory 2016-06-29 17:23:46

Challenger Mobile AB (publ) höll under onsdagen den 29 juni 2016 årsstämma Stockholm.

Ordförande och verkställande direktören redogjorde för det gångna året och bolagets framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare.

Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, vilket innebär att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning.

Stämman gav styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Mats Boquist, Johan Meijer och Tomas Ringström.

Till revisor valde stämman revisionsbolaget Baker Tilly med auktoriserade revisorn Gunnel Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor.

Stämman fastställde styrelsens arvode till 100 000 kr per år för ordföranden, 50 000 kr per år för externa styrelseledamöter, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bemyndiga Styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om en eller flera kontantemissioner av högst 60.000.000 B-aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt en eller flera kontantemissioner av högst 10.000.000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Om emission sker utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare skall priset alltid sättas lägst till marknadsvärdet.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets och Aktietorgets hemsidor. Det noterades att revisionsberättelsen avviker från standardutformning.

Stockholm i juni 2016

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta 
Mats Boquist, Ordförande                                                   Johan Meijer, VD
e-post: mats@challengermobile.com                                  mobil: +46 (0)736-207 520
                                                                                            e-post: johan.meijer@challengermobile.com


www.challengermobile.com
Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder skräddarsydda systemlösningar för företag och organisationer att smidigt erbjuda mobilapplikationer för internetbaserad telefoni under sitt eget varumärke. Det är en allt-i-ett-lösning skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger.

Se pressmeddelandet