Kallelse till extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB (publ)

Regulatory 2023-02-28 09:33:27

Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607, kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 mars 2023 kl. 11:00 på adress Kronobergsgatan 21, Gårdshuset 1, 112 33 Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 20 mars 2023 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 mars 2023 via brev: Safe Lane Gaming AB (publ); Kronobergsgatan 21, Gårdshuset 1, 112 33 Stockholm eller via e-post: ir@safelanegaming.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. En sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 20 mars 2023, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande & sekreterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen 
  8. Beslut om riktad emission av aktier och optioner
  9. Stämmans avslutande 

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår ny bolagsordning enligt bland annat följande: 

Sänkning/minskning av aktiekapital till 73 586 231 kr från 142 404 231 kr, minskning pga täckning av förlust utan indragning av aktier och därmed ändra gränserna för aktiekapital till att vara: lägst 73 586 231 kr och högst 294 344 924 kr. 

Ändra gränserna för antal aktier av till att vara lägst 6 992 771 330 (nuvarande) st till högst 27 971 085 320 st.

Punkt 8 – Beslut om riktad emission till ledande befattningshavare 
Beslut om att riktad nyemission om 287 619 048 aktier av serie-B till kursen 0,0105 kr per aktie, där varje tecknad aktie ger rätt till 5 (fem) optioner. Optioner ger rätt till 1 (en) aktier av serie B till samma kurs, dvs 0,0105 kr . Teckning av optioner ska ske perioden 17 – 31 aug 2023. 

Vid full teckning sker en utspädning av 19,8 %.

Motiv och syfte: Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa att bolaget ges ekonomiska förutsättningar att fortsätta genomföra den strategi som bolaget satt upp framåt där målet är att kunna anställa fler personer samt att ge nyckelpersoner i bolaget ett betydande incitament i att verksamheten utvecklas positivt. Styrelsen anser att emissionen genomförs till marknadsmässiga villkor och stärker bolagets möjligheter till framtida avkastning till aktieägarna.

Majoritetskrav för beslut 
För giltigt beslut enligt punkt 8 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Mindre justeringar av ovan beslutspunkter (punkterna 7-8)
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de mindre justeringar som må behövas i samband med registrering av ovan beslutspunkter hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster 
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6 992 771 330 stycken. 

Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar 
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kronobergsgatan 21, Gårdshuset 1, 112 33 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida https://safelanegaming.com/

Stockholm februari 2023
Safe Lane Gaming AB (publ)
Styrelse

Kallelse extra bolagsstämma 28 mars 2023