Kallelse till årsstämma i Safe Lane Gaming AB (publ)

Regulatory 2024-05-17 10:27:00

Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19
juni 2024 kl. 11:00 på adress Kronobergsgatan 21, Gårdshuset 1, 112 33 Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda
aktieboken senast den 10 juni 2024 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 13 juni 2024 via brev: Safe
Lane Gaming AB (publ); Kronobergsgatan 21, Gårdshuset 1, 112 33 Stockholm eller via e-post:
ir@safelanegaming.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till
bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. En sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear
AB senast den 10 juni 2024, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande och godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023.
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande.
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 9-11)
Förslag om antal styrelseledamöter och styrelsen kommer att kommuniceras senast på stämman. Vidare har
styrelsen föreslagit omval av Parsells Revisionsbyrå AB till revisor, med Jan Hamberg som huvudansvarig, och
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt nedan:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande formulering: Aktiekapitalet ska vara lägst 73 586 231 kronor och högst 294 344 924 kronor
Föreslagen formulering: Aktiekapitalet ska vara lägst 87 567 555 kronor och högst 350 270 220 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag (Föreslagen ändring avser endast första meningen i denna paragraf)

Nuvarande formulering: Antalet aktier ska vara lägst 2 684 955 och högst 10 739 820 st.
Föreslagen formulering: Antalet aktier ska vara lägst 8 324 594 och högst 33 298 376 st.

§ 6 Styrelse
Nuvarande formulering: Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Bolaget ska inte ha
några styrelsesuppleanter. Ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslagen formulering: Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Bolaget ska inte ha
några styrelsesuppleanter. Ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta
sådana smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av bolagsordningen hos
Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

Bemyndigande (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram
till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får
högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid
gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser
att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för
bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Majoritetsregler
Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 och 13 på dagordningen erfordrar att besluten
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Övrigt
Fullständiga handlingar och förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och sändas ut
utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Handlingarna kommer
även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats samt framläggas under stämman. Styrelsen och verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

* * * * * * *
Stockholm maj 2024
Safe Lane Gaming AB (publ)
Styrelsen

Årstämma Safe Lane Gaming 2024