Kallelse till årsstämma i Safe Lane Gaming AB (publ)

Regulatory 2022-05-06 16:57:00

Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Kronobergsgatan 21, 112 33 Stockholm, 5:e våningen.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 30 maj 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 2 juni 2022 skriftligen till Kronobergsgatan 21, 112 33 Stockholm eller via e-post till ir@safelanegaming.com med rubrik “Anmälan till bolagsstämma”. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 30 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)
Förslag om antal styrelseledamöter och styrelsen kommer att kommuniceras senast på stämman. Vidare har styrelsen föreslagit att välja om Parsells Revisionsbyrå AB till revisor, med Jan Hamberg som huvudansvarig, och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.safelanegaming.com senast tre veckor innan stämman.

Release