Kallelse till årsstämma

Regulatory 2017-05-02 10:34:14

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 23 maj 2017, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 24 maj 2017 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Förvaltarregistrerade

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast tisdagen den 23 maj 2017. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Anförande av VD;

8. Beslut om

8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;

10. Beslut om ändring av bolagsordningen vad gäller aktiekapitalsgränserna;

11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;

Huvudägaren föreslår årsstämman 2017 omval av styrelseledamöterna Mats Boquist, Johan Meijer och Tomas Ringström. Som styrelseordförande föreslås Mats Boquist. Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisionsbolag föreslås omval av Baker Tilly Östra Värmland AB med auktoriserade revisorn Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen vad gäller aktiekapitalsgränserna

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 888 888 kronor och högst 35 555 555 kr. Antalet utgivna aktier kan vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000 st. Högsta antalet utgivna B-aktier 639 400 000 st. Högsta antalet utgivna A-aktier, oförändrat 600 000 st.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan samt på Bolagets (www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor, senast tre veckor före stämman.

Stockholm i maj 2017

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, VD Challenger Mobile E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Se pressmeddelande