Kallelse till årsstämma

Regulatory 2019-05-06 08:00:00

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39B i Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 27 maj 2019, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 29 maj 2019 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Förvaltarregistrerade

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast måndagen den 27 maj 2019. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Anförande av VD;

8. Beslut om

8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;

10. Stämmans avslutande. Förslag till beslut

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och revisor;

Huvudägaren föreslår årsstämman 2019 omval av styrelseledamöterna Mats Boquist, Johan Meijer, Tomas Ringström samt Håkan Tezcanli. Som styrelseordförande föreslås Mats Boquist. Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisionsbolag föreslås omval av Baker Tilly Östra Värmland AB med auktoriserade revisorn Eva-Britta Andersson såsom ansvarig revisor. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse finns tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan samt på Bolagets (www.challengermobile.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor från vecka 19.

Stockholm i maj 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@valasen.se

Johan Meijer, VD Challenger Mobile E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Läs som pdf.