Genomför nyemission för att stärka balansräkningen

Regulatory 2017-02-06 13:00:01

Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 29 juni 2016, beslutat att genomföra en nyemission om ca. 11,8 MSEK (före emissionskostnader) med företräde för befintliga aktieägare. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 85% av emissionslikviden.

Emissionen syftar till att (1) stärka bolagets balansräkning och underlätta framtida affärer, (2) lösa kortfristig finansiering, samt (3) skapa ekonomiskt utrymme för fortsatt drift till dess bolagets verksamhet är kassapositiv.

Nyemissionen säkerställs till 60% genom teckningsförbindelser från bolagets huvudägare, Mundesco Invest AB, samt 25% genom garantiåtagande från Capensor Capital AB.

Villkor i korthet

– Rätten att teckna tillkommer företrädesvis bolagets aktieägare.

– TVÅ (2) gamla A- och B-aktier ger rätt till att teckna EN (1) ny B-aktie.

– Emissionskursen är 0,22 SEK per B-aktie.

– Nyemissionen omfattar högst 53.662.524 B-aktier.

– Betalning kan ske kontant eller genom kvittning.

Tidsplan för nyemissionen

– Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 15 februari 2017.

– Första dagen aktien handlas exklusive teckningsrätt är 16 februari 2017.

– Avstämningsdag är 17 februari 2017.

– Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 21 februari till och med 9 mars 2017.

– Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

– Handel med teckningsrätter kan bedrivas från och med 21 februari till och med 7 mars 2017.

– Handel med BTA (betalda tecknade aktier) kan bedrivas från och med 21 februari 2017 tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Fullständigt emissionsmemorandum publiceras på bolagets hemsida www.challengermobile.se, på www.eminova.se samt på www.aktietorget.se innan teckningsperioden påbörjas.

Stockholm 6 februari 2017 – Styrelsen Challenger Mobile AB (publ)

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO E-post: mats@valasen.se

Johan Meijer, VD Mobil: 0736-20 75 20 E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Avseende praktiska frågor kring emissionen kontakta Emissionsinstitutet:

Eminova Fondkommission AB

Hemsida: www.eminova.se

E-post: info@eminova.se

Tel: 08-684 211 00

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017.

Se pressmeddelandet