Genomför kvittningsemission som stärker likviditet och balans

Regulatory 2017-04-07 15:02:41

Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 29 juni 2016, beslutat att genomföra en kvittningsemission om högst 7.814.226 st aktier serie B till kursen 0,22 SEK, vilket motsvarar ca. 1,7 MSEK.

Aktiekapital skall ökas med högst 414.154 kronor genom att emittera högst 7.814.226 st aktier serie B. Teckning skall ske under perioden 18 t.o.m. 28 april 2017. Kursen är satt till 0,22 SEK, vilket anses marknadsmässigt.

Kvittningsemissionen syftar till att öka Challengers finansiella utrymme genom att inte belasta bolagets likviditet med vissa ersättningar samt ytterligare stärka bolagets balansräkning genom att kvitta bort bolagets återstående skulder. Styrelsen har därvid gjort en bedömning att emissionen inte är till nackdel för bolagets aktieägare och att marknadsmässiga villkor föreligger.

Rätten att teckna aktier tillkommer följande:

  • Capensor AB, med en fordran om 442 500 SEK.

  • Tomas Ringström, med en fordran om 190 000 SEK.

  • Holmstedt & Partner Financial Services AB, med en fordran om 316 630 SEK.

  • Valåsens Advokatbyrå AB, med en fordran om 500 000 SEK.

  • Grandvitesse AB, med en fordran om 270 000 SEK.

Stockholm 7 april 2017 – Styrelsen Challenger Mobile AB (publ)

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, VD Mobil: 0736-207 520 E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017.

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.com

Läs som pdf.