Företrädesemission fulltecknad

Regulatory 2017-03-21 14:30:03

Den 9:e mars 2017 avslutades teckningstiden i Challenger Mobile AB nyemission med företrädesrätt. Genom nyemissionen, som tecknades till 100%, tillförs bolaget ca 11,8 MSEK före emissionskostnader.

Den 9:e mars 2017 avslutades teckningstiden i Challenger Mobiles företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom nyemission emitteras 53 662 524 aktier serie B, då nyemissionen fulltecknades. Bolaget tillförs därmed ca. 11,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca. 0,6 MSEK inklusive garantikostnader.

Av den totala emissionslikviden om ca. 11,8 MSEK avser ca. 5,9 MSEK teckning genom kvittning av skuld; Mundesco Invest AB kvittar ca. 4,9 MSEK och Stifag AB ca. 1 SMEK mot aktier i emissionen. Emissionen tecknades därmed till hälften kontant och till hälften genom kvittning. Eftersom företrädesemissionen fulltecknades behövde externt garantiåtagande ej tas i anspråk. Avräkningsnotor skickades ut 20 mars 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Challenger Mobile AB att uppgå till 160 987 572 st, varav 300 000 st aktier serie A och 160 687 572 st aktier serie B. Aktiekapitalet ökas med 2 845 069 SEK för att efter nyemissionen uppgå till 8 535 207 SEK.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram tills dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas vara klar under inledningen av april 2017.

Stockholm 21 mars 2017 – Styrelsen Challenger Mobile AB (publ)

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, VD Challenger Mobile Mobil: 0736-20 75 20 E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017.

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.com

Se hela pressmeddelandet.