Erbjudande om förvärv av aktier i Challenger Mobile Technology AB (publ)

Press release 2020-11-04 08:04:05

Följande pressmeddelande med bilagda dokument innehåller erbjudande om förvärv av aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB vilket det hänvisades till i pressmeddelande 23 oktober 2020.

September 2020 ingick Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG”), tidigare Challenger Mobile AB, avtal om förvärv av mobilspelsföretaget Battelcamp AB (Battlecamp). Samtidigt som förvärvet godkändes av stämman, den 7e oktober 2020, valdes en ny styrelse samt en ny verksamhetsinriktning med utvecklande och erbjudande av spel som huvudsaklig inriktning. Med detta har man beslutat att sälja ut tidigare VoIP verksamhet. SLG säljer samtliga aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ) (“CMT”, “Challenger” eller “Bolaget”). Syftet är att separera VoIP verksamheten från den nya verksamheten och på så sätt ge CMT förutsättningar att vidareutveckla sin verksamhet på egen hand. Styrelsen har för avsikt att, när Bolaget har tillfredsställande intjäningsförmåga, borga för att aktien i CMT skall kunna handlas på lämplig marknadsplats. Bolaget kommer genom utförsäljningen att tillskjutas försäljningsvärdet, efter försäljningskostnader, genom ett ovillkorat aktieägartillskott. Kapital som inflyter från försäljningen kommer att tillföra CMT rörelsekapital för att genomföra satsningar på försäljning av Bolagets säkra kommunikationslösningar till företag och operatörer.

Satsar på säkra företagslösningar

Covid-19 pandemin har tvingat människor och företag att hitta nya sätt att arbeta, umgås och leva. När vi inte kan träffas i samma utsträckning och på samma sätt längre, har digitala kommunikations och samarbetsverktyg blivit allt viktigare. Man löser det med tillfälliga lösningar från generiska tjänster men Challenger erbjuder företag en möjlighet att göra det bättre. Challenger erbjuder företag kraftfulla, säkra och bättre anpassade alternativ till marknadens standardlösningar för kommunikation från de stora IT drakarna.Medan delar av världen stänger ner satsar Challenger på att utveckla sin plattform med säkra företagstjänster för att kommunicera internt och med kunder på en global marknad. Challenger möter på så sätt det ökade behovet för kommunikation som är säkrad och skyddad mot exempelvis avlyssning och intrång.

Nyckelfärdig lösning: Challenger tillhandahåller en totallösning i vilken all drift och övervakning av tjänsten ingår för bästa kundupplevelse. Allt-i-ett från en leverantör borgar för smidig lansering.

Skalbart: Challengers lösning är flexibel och skalbar. System kan snabbt uppgraderas för att hantera fler användare eller samtal.

Driftssäkert: Challenger har testat system och tjänster både live och i testmiljö för att säkerställa driftsäkerheten.

White label: Tjänster erbjuds med kundens eget varumärke. Stärker varumärket och passar direkt med övriga produkter.

Säkert: Användarnas samtal och meddelanden är säkra med Bolagets säkra kommunikationslösningar. Challengers system gör det möjligt att anpassas enligt kundens specifika säkerhetsbehov.

Tryggt: Systemen är skapade av Bolaget som även säkerställer driften på bästa sätt.

Existerande infrastruktur: Challenger använder Internet för att transportera samtal. Man är inte bunden till nätverk utan arbetar tryggt på alla nät och kan erbjuda tjänster i flera länder.

Trygghet med svensk lösning

Challenger grundades ur ett universitetsprojekt vid Linköpings universitet tidigt 2000-tal. Man ville använda internet för att koppla samtal istället för via kretskopplade samtal. Inriktningen utvecklades i Challenger till att inrikta sig på att koppla stora volymer av samtal globalt för att skapa gränslös kommunikation. På vägen har vi dragit stor lärdom om företag och användares olika behov vilket Bolaget vill förena i ett kraftfullt erbjudande.Med Challenger får man tjänster som håller bästa kvalitet med avseende på tillgänglighet, ljudupplevelse och användarvänlighet. Systemen är utvecklade i Sverige och vi tillgodoser hög säkerhet på samtliga system. Bolaget har system installerade världen över för att säkerställa bästa tjänster globalt men kan samtidigt tillgodose specifika behov om geografiska begränsningar eller lokalt installerade system. Vidare arbetar vi med att säkerställa hög säkerhet på kommunikationen med hjälp av kryptering och tunnlade system.

24/7 övervakning

Alla tjänster övervakas dygnet runt av automatiserade övervakningssystem för att “först på plats” ifall något inte fungerar 100%. Bolaget erbjuder alltid teknisk support för alla tjänster men I de flesta fall skall kunden inte ens märka om något felar utan automatisk felhantering tar hand om det.

Kommunikation som en tjänst

Challenger har under många år arbetat med att ta fram och erbjuda lösningar för att kommunicera över internet direkt i mobiltelefonen. Bolaget gör det möjligt för operatörer och företag att erbjuda egna kommunikationslösningar för mobila enheter. Vi säljer inte mjukvara utan erbjuder tekniken och som en fullservice-tjänst, där vi skräddarsyr systemen åt kunderna för att tillgodose behoven för respektive marknad och tjänst. Vi driftsätter och underhåller sedan systemen för att säkerställa bästa möjliga drift. Mycket av Challengers styrka ligger i de färdiga komponenterna och dess möjligheter till anpassning och integration med andra system hos kunderna och partners.

Skräddarsydda lösningar för företags kommunikationsbehov

Plattformen bolaget byggt upp är i färdig sedan en tid och de tekniska insatser som krävs är i samband med lansering av ny kund för att anpassa tjänster till kundens specifika behov. Vi erbjuder en bred grund med de många funktioner efterfrågas generellt och paketerar sedan tjänsten på ett tilltalande sätt tillsammans med kunden. App justerar vi exempelvis med underlag från kunder för att skapa något som passar med kundens varumärke och existerande produkter på bästa sätt. Vidare anpassas affärslogiken för respektive tjänst för att erbjuda det bästa för respektive kund.

Skalbara system för alla behov

Tjänsterna är uppbyggda för att säkerställa god skalbarhet och möjliggör för stora volymer av användare och samtal samtidigt som det är möjligt att optimera system för mindre volymer men med mer specifika krav. I grundinstallationen för vår kund Omantel levererar bolaget en kapacitet på omkring 80 miljoner minuter i månaden, men kan med kort varsel öka detta till det dubbla eller mer. Skalbarheten i erbjudandet säkerställer en långsiktig drift och intjäningsförmåga för bolaget.

Marknaden värderas till omkring 100 miljarder dollar om året

Den globala marknaden för VoIP uppskattas generera nära 100 miljarder dollar per år vilket är en ofantlig summa. Det är förstås många aktörer som delar på denna marknad och några namn som Microsoft och Viber är de mer kända. De mest kända tjänsterna står för mkt samtalstrafik globalt sett även om omsättningen är blygsam i relation till trafiken. När man vidare tittar på specifika marknader omsätter ofta exempelvis mindre företagslösningar för VoIP mer än de stora drakarna.  Vi tror inte att en eller två aktörer kommer att hantera alla kommunikationsbehov i världen framöver heller utan det kommer vara flera aktörer med olika inriktning som tillgodoser användarnas olika behov på tekniska och affärsmässiga sätt. Challenger har valt att vara en teknikleverantör åt kundföretag med många egna användare med specifika behov, vilket sätter oss i en helt annan position än de stora “namnen” som ofta är bundna till sitt fasta kunderbjudande. En aktör kommer inte att tillgodose alla behov, se bara i din egen mobil, hur många appar har du för att kommunicera med kollegor, bekanta, familj och vänner?! Förmodligen mer än en handfull.

Varje samtalsminut som kopplas åt våra kunder genererar intäkter

Challenger Mobiles intäkter genereras av en blandning av engångsavgifter och återkommande avgifter. Kärnan i affärsmodellen ligger dock hos den långsiktiga driften av systemen och de återkommande avgifterna som baseras på användandet av systemet, dvs de samtalsminuter tjänsterna genererar. Utöver driften genererar installations- och förändringsprojekt engångsintäkter för bolaget. Intäktsmodellen kan delas upp på följande sätt:

  • Installation och integration: Bolaget debiteras för arbetet att skräddarsy och eventuellt installera systemen för att skapa ett unikt och konkurrenskraftigt erbjudande. Dessa avgifter debiteras en gång och faktureras i samband med installation.

  • Drift: Bolaget debiterar avgifter för systemdrift av tjänsterna. Dessa avgifter baseras på användning av systemen och faktureras månadsvis. Detta i kombination med teknikens skalbarhet och utgör stora möjligheter till långsiktig lönsamhet.
  • Samtalsminuter: Challenger debiterar samtalsminuter till alla fasta och mobila telefonnummer i världen enligt en prislista som hela tiden uppdateras. Samtalsminuter sammanställs och faktureras vanligtvis månadsvis. 
  • Professionella tjänster: För eventuella förändringar i erbjudandet debiterar Bolaget avgifter för de professionella tjänster som krävs. Dessa debiteras i anslutning till att förändringar utförs för kund.

Tjänsterna börjar generera intäkter från första samtalsminut samtidigt som många av Bolagets kostnader är fasta vilket gör att vinsten ökar med mängden samtal kunder gör. Det är en modell som attraherar kunder genom att sänka hindren att komma igång genom relativt låga instegskostnader men säkerställer långsiktig intjäningsförmåga. Bolaget räknar med att uppnå lönsamhet vid omkring 5 miljoner kopplade minuter i månaden. Det motsvarar omkring 5 000 företagsanvändare eller 15 000 privatanvändare för mobila kommunikationstjänster.

Villkor i korthet:

Vem kan förvärva aktier enligt detta erbjudande

  1. Varje påbörjat 100-tal aktier i Safe Lane Gaming AB ger rätt att förvärva 1 aktie i CMT.

  2. De aktier som inte förvärvas enligt 1, blir tillgängliga för de aktieägare som vill förvärva fler aktier än sin pro rata.
  3. Eventuellt överblivna aktier kan förvärvas av utomstående.

Pris: 3 kronor per aktie

Teckningstid: 2-16 november 2020

Antal erbjudna aktier: 2 040 000 aktier

Minsta antal att köpa utan stöd av rätter: 1 000 st

Direktregistrerade aktieägare i Safe Lane Gaming AB per avstämning i slutet av oktober får erbjudande med förifylld anmälningsblankett skickad per post. Det fullständiga erbjudandet med villkor samt anmälningssedel utan teckningsrätt finns som bilaga hos Spotlight samt på Bolagets hemsida (www.challengermobile.se).

Stockholm i november 2020

 

För ytterligare information kontakta:

Challenger Mobile Technology AB

Johan Meijer, VD Challenger Mobile Technology AB, tillika fd VD Challenger Mobile AB

E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Technology AB

E-post: mats@challengermobile.com

 

Fondkommisionär för erbjudandet:

Partner Fondkommission AB

Lilla Nygatan 2

SE-411 09 Göteborg

Tel: +46 31 761 22 30

Fax: +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se
 

Erbjudande om förvärv som PDF.

Anmälningssedel utan inköpsrätter - CMT