Delårsrapport januari-september 2017

Financial Report 2017-11-22 14:23:26

Stockholm den 22 november 2017

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-september 2017

  • Nettoomsättning: 198 tkr (38 tkr)

  • Resultat efter skatt: – 1 794 tkr (-2 735 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,1 öre/aktie

För perioden juli-september 2017

  • Nettoomsättning: 70 tkr (31 tkr)

  • Resultat efter skatt: -603 tkr (-892 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,1 öre/aktie

Omsättningsökningen består av intäkter från de två lanserade tjänsterna i Oman. Som en följd av ökade intäkter samt kraftigt sänkta räntekostnader blir resultatet bättre än motsvarande period föregående år. Omsättningen är ännu blygsam då Renna och Friendi fortsatt har tjänsterna i lanseringsfas.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Partners på flera marknader har engagerats i arbetet att sälja och marknadsföra bolagets tjänster med draghjälp av lanserade tjänster i Oman.

  • Utökat samarbetet med tidigare partner för försäljning i mellanöstern.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inlett ett nytt samarbete för försäljning bolagets tjänster i Latinamerika.

  • Inlett ett projekt för att vidare effektivisera och underlätta framtagandet av skräddarsydda appar på flera mobila plattformar parallellt.

VD kommentar

Vi har under året fått igång löpande intäkter för drift av mobila VoIP-tjänster i Oman. Volymerna är fortfarande blygsamma medan tjänsterna ännu är under lansering hos operatörerna. Det innebär att operatörerna fortfarande känner av mottagandet hos slutkunderna för att anpassa erbjudanden till efterfrågan inför mer aggressiv marknadsföring. Vi arbetar löpande tillsammans med operatörerna med att justera tjänster och erbjudanden för att på bästa sätt nå och attrahera slutkunderna. Fokus är fortfarande på att nå och attrahera migrantarbetare med stora behov av kommunikation till utlandet.

Vi arbetar fortsatt intensifierat med marknadsaktiviteter för att marknadsföra våra senaste lanseringar och visa hur vi enkelt och fördelaktigt vi kan erbjuda andra operatörer motsvarande tjänster utan egna tunga investeringar i personal, teknik och kunskap. Vi riktar oss i första hand till mobiloperatörer med en internationell profil genom insatser via lokalt förankrade partners i mellanöstern och latinamerika samt med bredare egen marknadsföring på övriga intressanta marknader.

Vi har även påbörjat arbete med att effektivisera och underlätta lanseringen av mobila appar på flera mobilplattformar parallellt genom nyttjandet av ny utvecklingsmiljö. Målsättningen är att vi ännu snabbare skall kunna ta fram skräddarsydda appar med unika funktioner för respektive kund samt ge möjligheten att snabbt kunna erbjuda demo-applikationer tidigt i säljprocessen. Genom att minimera merjobbet att lansera och uppdatera appar på flera plattformar samtidigt frigör vi resurser från underhållsarbete vilket kommer att bli viktigare med flera publicerade tjänster.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP telefoni. Bolaget erbjuder kompletta och skräddarsydda tjänster anpassade för kundföretag. Bolaget erbjuder stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning för att skapa unika tjänster för varje kund. Den tekniska plattformen stödjer integration med kundens befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport.

Sedan 2015 är den tekniska verksamheten förlagd i ett helägt dotterbolag, Challenger Mobile Technology AB. Moderbolaget Challenger Mobile AB sköter administration, ekonomi, sälj/marknad samt annan koncernsamordnande verksamhet.

Produkten är färdigutvecklad och fungerande vilket har bevisats med flera publika lanseringar, nu senast med Omantel i Oman. Nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt vidareutveckla appar och front-ends för nya kunder och enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster blomstrar. Mobiloperatörer kan inte längre förneka fördelarna med tekniken och ser nu till hur de kan nyttja den för att stå emot konkurrensen från globala aktörer för kommunikation. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från tredje part. Med Challenger kan företag och operatörer smidigt lansera egna konkurrenskraftiga mobil VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens. Challenger låter kundföretagen fokusera på att ta hand om slutkunderna.

Försäljning

Slutkundslanseringar i Oman kring årsskiftet 2016/2017 var en vändpunkt för bolaget försäljningsmässigt. Challenger arbetar nu med att dra nytta av det drivkraft denna starka referens gett oss i fortsatta försäljningsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket hjälper bolaget i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Bolaget har under året ökat marknadsaktiviteterna och skiftat arbetssätt från ett fokuserat arbete med ett fåtal projekt till att bredda kontaktytorna och nå flera parallella spår och projekt. Detta innebär att vi breddar vårt marknadsområde och ämnar att arbetar med flera säljkanaler och partners. Vi har funnit intresse för bolagets tjänster hos operatörer på nya marknader och för nu diskussioner med dessa vilka vi hoppas skall leda till nya affärer för bolaget inom kort.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har genomfört nyemission under första halvåret för att tillföra bolaget kapital samt stärka balansräkningen. Med det stärkta kapitalet och rensade skulder har bolaget möjligheter och resurser för att bygga intäkter från lanserade tjänster skapar bättre förutsättningar för nya affärskontakter.

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader men är redan rustade för att hantera betydligt större mängder samtalstrafik med flera slutkunder. Nuvarande lanseringar och affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera intäkter för att nå lönsamhet utan att öka kostnaderna betydande.

Investeringar och utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framför allt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande.

Bolagets aktie

Bolaget är noterat på den svenska marknadsplatsen Aktietorget och har ca. 1 000 aktieägare. Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna.

Antal aktier 2017-09-30

Serie A (300 000 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 10 röster per aktie.

Serie B (168 501 798 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 1 röst per aktie.

Totala antalet aktier vid rapportperiodens slut var 168 801 798 st.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.challengermobile.se samt på www.aktietorget.se.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer        Tel 0736-207 520    E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist        Tel 0705-501 089    E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 22 november 2017

Challenger Mobile AB

Styrelsen och verkställande direktören

Läs hela rapporten.