Delårsrapport januari-september 2015

Financial Report 2015-11-25 14:48:18

Januari – september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (1 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 237 tkr (-2 131 tkr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Kund i Oman tog, tillsammans med sina samarbetspartners, viktiga beslut för tjänsternas lansering på hemmamarknaden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Kunden i Oman, med samarbetspartners, har tagit viktiga steg mot lansering och vi kommer att rapportera mer så snart tjänsterna är publikt tillgängliga.
  • Bolaget har tagit fram och uppdaterat ett antal funktioner för att underlätta användandet av bolagets tjänster.

VD kommentar

Under tredje kvartalet fortsatte arbetet med att bistå lansering av kundsystemet i Oman med förhoppning att vi skulle nå slutkunderna under september, i enighet med kundens egen planering. Man lyckades inte få tjänsterna lanserade men aktiviteten hos kunden och dess samarbetspartners har varit hög sedan slutet av augusti. Vi kan tyvärr inte presentera detaljer för de produkter som kommer att lanseras innan dessa är publika, men inom kort kommer flera varumärken att lansera bolagets mobila VoIP på målmarknaden. Produkterna kommer att erbjuda marknaden möjligheter att kommunicera enkelt och billigt över landsgränserna.

På hemmaplan har några nya funktioner och förbättringar tagits fram för att underlätta användandet av bolagets VoIP-appar samt supporthanteringen för våra kunder. Några av de mer betydande utvecklingarna är:

–          Nytt inloggningsförfarande i apparna för både Googles Android och Apples iOS. De nya funktionerna underlättar för användaren att själv administrera sina kontouppgifter i apparna. Funktionerna ökar även säkerheten genom att slutkundernas uppgifter bättre kan kontrolleras och eventuell missanvändning avvärjas effektivare.

–          Nytt gränssnitt (API) har utvecklats för att underlätta integrationen av bolagets system i kundernas existerande CRM-system. Kundsupport behöver inte hoppa mellan olika system utan kan utföra VoIP-relaterad support i samma system som hanterar kundernas interna funktioner.

–          Systemet för hantering av samtalsprissättning har utökats med ny flexibilitet för att enkelt möjliggöra tillfälliga kampanjer och erbjudanden.

Lanseringen i Oman har inte hunnit avspeglas i bolagets omsättning eftersom tjänsterna inte nått slutkunderna under perioden.

Johan Meijer

Verkställande direktör
Challenger Mobile AB

Verksamheten

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Challenger erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Challenger är en tjänsteleverantör och systemen driftas antingen helt på bolagets egna servrar eller i mer integrerade lösningar installerade hos kund.

Produkten är färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar i första hand till att kunna erbjuda kundspecifik funktionalitet. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av ytterligare finansiering. Avsikten är att kortsiktigt finansiera verksamheten genom så kallade bridge-lån samt utföra en företrädesemission efter det att produkterna är publika i Oman. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital. Bolaget har vidare ingått avtal med ett företag som åtagit sig att ombesörja garanti på 3 MSEK vid en kommande emission.

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt kommer att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart tjänsterna når slutkundsmarknader. Bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde vid ca 10 miljoner kopplade samtalsminuter i månaden.

Marknadsutsikter

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även de mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka nyttja den. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning

Slutkundslansering i Oman är nära och Challenger arbetar aktivt med att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer.

Investeringar

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framförallt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner for närvarande.

Bolagets aktieägare

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet och 39,40 % av rösterna.

Antal aktier

Serie A (300 000 st)                                     Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

10 röster per aktie

Serie B (107 025 048st)                               Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 107 325 048.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet.

Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktion av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2016-02-24                           Bokslutskommuniké 2015

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida www.challengermobile.com samt från www.aktietorget.se

För ytterligare information kontakta:

VD, Johan Meijer                   Tel 0736-207 520                  E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO, Mats Boquist                   Tel 0705-501 089                  E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Mats Boquist                                             
Styrelsens ordförande                                 

Tomas Ringström                                        Johan Meijer
Ledamot                                                     Verkställande direktör

Se hela rapporten