Delårsrapport januari-mars 2020

Financial Report 2020-05-27 12:54:41

Delårsrapport januari-mars 2020

Stockholm den 27 maj 2020

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-mars 2020

  • Nettoomsättning: 58 tkr (68 tkr) 
  • Resultat efter skatt: -422 tkr (-487 tkr)
  • Resultat per aktie: -0,2 öre/aktie (-0,3 öre/aktie)

Omsättningen var under första kvartalet mycket låg i ett läge där nylansering av tjänster förbereds av våra kunder i Oman. Betydande utökningar och ändringar till systemen i Oman har utförts men har ännu inte resulterat i den planerade nylanseringen vilket kraftigt begränsar användandet av tjänsterna, som fortsatt finns tillgängliga. Publikt lanserade system och tjänster uppvisar fortsatt mycket god stabilitet och kvalité.

I denna fas med lägre teknisk aktivitet håller vi ner kostnaderna varför vi också gör ett något bättre resultat för kvartalet jämfört med 2019.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inga

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Årsstämma uppskjuten till slutet av juni 2020 med anledning av utbredningen av Covid-19.

Datum för ekonomisk rapportering

2020-08-26 Halvårsrapport 2020

2020-11-25 Delårsrapport tredje kvartalet 2020

2020-02-24 Bokslutskommuniké 2020

Årsstämma är planerad till slutet av juni 2020, kallelse kommer att publiceras senast 4 veckor innan årsstämma. Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på www.challengermobile.se samt på www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information kontakta:

VD, Johan Meijer Tel. 0736-207 520 E-post: johan.meijer@challengermobile.com

SO, Mats Boquist Tel. 0705-501 089 E-post: mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 27 maj 2020

Styrelsen och verkställande direktören

 
info@challengermobile.com

www.challengermobile.se

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

Se hela rapporten.