Delårsrapport januari-mars 2019

Financial Report 2019-05-22 14:14:37

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2019

Stockholm den 22 maj 2019

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-mars 2019

  • Nettoomsättning: 68 tkr (93 tkr)

  • Resultat efter skatt: -487 tkr (-389 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,3 öre/aktie (-0,2 öre/aktie)

Omsättningen för kvartalet var något lägre beroende på mindre fakturering för tillägg och justeringar än motsvarande period förra året i kombination av avvaktande marknadsföring för lanserade tjänster i Oman. Betydande utökningar och ändringar till systemen i Oman utfördes under 2018 men har ännu inte lett till planerade satsningar från vår partner. Signalerna är fortsatt positiva och vidare satsningar inom området för vår produkt planeras.

Kostnader för personal har ökat beroende på två saker: (1) ändrade rutiner kring redovisning av styrelsearvoden som nu periodiseras månadsvis till skillnad från tidigare då de kostnadsförts en gång per år samt (2) avslutad tjänstledighet hos personal.

Bolagets lanserade system och tjänster har uppvisat mycket god stabilitet under första tidens drift vilket våra kunder är mycket nöjda över. Vi har åtgärdat eller arbeta runt samtliga driftstörningar och minimerat eventuell påverkan för våra partners och dess slutanvändare på ett tillfredsställande sätt.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inledde dialog om lansering av Challengers tjänster som del i grundutbudet hos en ny operatör i Sydostasien.

  • Närvarat med personal vid 2 mässor i Sverige för att nätverka och utforska potentiella affärsmöjligheter med aktörer inom IT, kommunikation och infrastruktur.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Påbörjat arbete med att uppdatera våra mobila applikationer för att stödja ny standard för aktivering av tjänster.

Verksamheten

Koncernen utvecklar och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP telefoni. Bolaget erbjuder kompletta och skräddarsydda tjänster anpassade för kundföretag och deras användare. Användarna av tjänsterna kan vara anställda, slutkunder eller medlemmar till våra partners. Bolaget erbjuder stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning för att skapa unika tjänster för respektive kund. Den tekniska plattformen stödjer integration med kundens befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport.

Den tekniska verksamheten är förlagd i ett helägt dotterbolag, Challenger Mobile Technology AB. Moderbolaget Challenger Mobile AB sköter administration, ekonomi, sälj/marknad samt annan koncernsamordnande verksamhet.

Produkten är utvecklad och redo för produktion vilket har bevisats med flera publika lanseringar, nu senast med Omantel i Oman. Nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt vidareutveckla appar och front-ends för nya kunder och enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster är idag enorm, vi kommunicerar mer och mer över internetbaserade kanaler. Traditionella operatörer har svårt att förneka fördelarna med tekniken och ser nu till hur de kan nyttja den för att stå emot konkurrensen från globala aktörer inom kommunikation. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från tredje part. Med Challenger Mobile kan företag och operatörer smidigt lansera egna konkurrenskraftiga mobil VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens. Challenger tar hand om tekniken och låter kundföretagen fokusera på att ta hand om sina slutkunder.

Försäljning

Slutkundslanseringar i Oman kring årsskiftet var en vändpunkt för bolaget försäljningsmässigt. Challenger arbetar nu med att dra nytta av det drivkraft denna starka referens gett oss i fortsatta försäljningsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket hjälper bolaget i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Bolaget arbetar brett med försäljning och ämnar att arbeta med flera säljkanaler och partners parallellt. Vi arbetar bl.a. med att deltaga vid relevanta event för att sprida nå fram till intressanta operatörer och tjänsteleverantörer. Vi har funnit intresse för bolagets tjänster hos aktörer på nya marknader och för diskussioner som vi hoppas skall leda till nya affärer för bolaget.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde. Med låga kostnader och skulder har bolaget goda förutsättningar att bygga intäkter från lanserade tjänster samt bättre förutsättningar för nya affärskontakter.  Trots låga kostnader står bolaget redan rustade för att hantera betydligt mer samtalstrafik från flera partners och slutkunder. Nuvarande lanseringar och affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera intäkter för att nå lönsamhet utan att öka kostnaderna betydande.

Investeringar och utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används tekniska resurser framför allt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande.

Bolagets aktie

Bolaget är noterat på den svenska marknadsplatsen Spotlight Stock Market och har ca. 900 aktieägare. Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna.

Antal aktier 2019-03-31

Serie A 300 000 st (300 000 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 10 röster per aktie.

Serie B 168 501 798 st (168 501 798 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 1 röst per aktie.

Totala antalet aktier vid rapportperiodens slut var 168 801 798 st (168 801 798 st).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2018-08-28 Halvårsrapport 2019

2018-11-27 Delårsrapport tredje kvartalet 2019

2019-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Årsstämma är planerad till 3 juni 2019, kallelse till stämma, årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.challengermobile.se samt på www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information kontakta:

VD, Johan Meijer Tel. 0736-207 520 E-post: johan.meijer@challengermobile.com

SO, Mats Boquist Tel. 0705-501 089 E-post: mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 22 maj 2019

Styrelsen och verkställande direktören

Läs som PDF.