Delårsrapport januari-mars 2018

Financial Report 2018-05-23 13:17:56

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2018

Stockholm den 23 maj 2018

Koncernens finansiella översikt

För perioden januari-mars 2018

  • Nettoomsättning: 93 tkr (84 tkr)

  • Resultat efter skatt: – 389 tkr (-578 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,2 öre/aktie

Omsättningen består av intäkter från levererade tjänster i Oman. Ökade intäkter samt eliminerade räntekostnader gör att resultatet blir bättre än motsvarande period föregående år.

Tjänsterna är under lansering och saknar därför aktiv marknadsföring. Challenger bistår partners med att justera erbjudanden för marknaden samt för uppdaterade regulatoriska krav. Vid full lansering räknar vi med betydligt högre användande och därmed intäkter.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Bolaget lanserade tillsammans med Omantel en ny tjänst, Omantel Talk to Home. Nu har Challengers system möjlighet att nå samtliga kunder kopplade till Omantels mobilnät vilket utgör omkring 60% av marknaden för mobiltelefoni i landet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I april deltog och ställde bolaget ut på MVNO World Congress, det största eventet inriktat på virtuella mobiloperatörer och dess globala utveckling i världen. Syftet var att sprida kunskap om bolagets tjänster och hitta nya potentiella partners.

VD kommentar

2018 började med en publik lansering av Omantels egna app Omantel talk to Home. Challengers tjänster kan nu nå alla Omantels slutkunder. Användandet av återförsäljarnas redan lanserade tjänster har ännu inte nått det genomslag vi hoppats på. Vi bedömer dock marknaden som god för bolagets tjänster och att orsaken till den begränsade användningen är paketerings- och marknadsfråga där våra partners behöver hitta rätt med konkurrenskraftiga erbjudanden och få igång marknadsföringen.

Vi arbetar fortlöpande med att hålla drift av lanserade system och tjänster. Dessa har uppvisat utomordentlig stabilitet under det första årets drift vilket vi och våra partners är mycket nöjda med. I de fall mindre problem har inträffat har vi lyckats åtgärda eller arbeta runt dessa för att minimera eventuell påverkan för våra partners och dess slutanvändare. Vi arbetar löpande tillsammans med operatörerna med att justera tjänster och erbjudanden för att på bästa sätt nå och attrahera slutkunderna.

Arbetet med marknadsaktiviteter fortgår genom partners och direkt marknadsföring mot intressanta aktörer. Vi deltar även i intressanta forum för att visa upp våra tjänster och hitta fler potentiella partners. Vi deltog under april i MVNO World Congress med en utställningsplats och mötte därn många intressanta bolag. Diskussioner med dessa och andra aktörer fortgår och vi hoppas detta skall leda till nya spännande lanseringar under året.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Verksamheten

Koncernen utvecklar och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP telefoni. Bolaget erbjuder kompletta och skräddarsydda tjänster anpassade för kundföretag och deras användare. Användarna av tjänsterna kan vara våra partners anställda eller slutkunder. Bolaget erbjuder stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning för att skapa unika tjänster för respektive kund. Den tekniska plattformen stödjer integration med kundens befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport.

Sedan 2015 är den tekniska verksamheten förlagd i ett helägt dotterbolag, Challenger Mobile Technology AB. Moderbolaget Challenger Mobile AB sköter administration, ekonomi, sälj/marknad samt annan koncernsamordnande verksamhet.

Produkten är utvecklad och fungerande vilket har bevisats med flera publika lanseringar, nu senast med Omantel i Oman. Nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt vidareutveckla appar och front-ends för nya kunder och enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster är idag enorm, vi kommunicerar mer och mer över internetbaserade kanaler. Traditionella operatörer kan inte förneka fördelarna med tekniken och ser nu till hur de kan nyttja den för att stå emot konkurrensen från globala aktörer för kommunikation. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från tredje part. Med Challenger kan företag och operatörer smidigt lansera egna konkurrenskraftiga mobil VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens. Challenger tar hand om tekniken och låter kundföretagen fokusera på att ta hand om slutkunderna.

Försäljning

Slutkundslanseringar i Oman kring årsskiftet 2017 var en vändpunkt för bolaget försäljningsmässigt. Challenger arbetar nu med att dra nytta av det drivkraft denna starka referens gett oss i fortsatta försäljningsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket hjälper bolaget i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Bolaget har under året ökat marknadsaktiviteterna och skiftat arbetssätt från ett fokuserat arbete med ett fåtal projekt till att bredda kontaktytorna och nå flera parallella spår och projekt. Detta innebär att vi breddar vårt marknadsområde och ämnar att arbetar med flera säljkanaler och partners. Vi lägger även en del resurser på att synas på relevanta event. Vi har funnit intresse för bolagets tjänster hos aktörer på nya marknader och för diskussioner som vi hoppas skall leda till nya affärer för bolaget inom kort.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och genomförde nyemission under 2017 vilket tillförde bolaget kapital samt stärka balansräkningen. Med det stärkta kapitalet och rensade skulder har bolaget möjligheterna och resurserna att bygga intäkter från lanserade tjänster samt bättre förutsättningar för nya affärskontakter.

Bolaget har idag mycket låga kostnader men är redan rustade för att hantera betydligt större mängder samtalstrafik med flera slutkunder. Nuvarande lanseringar och affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera intäkter för att nå lönsamhet utan att öka kostnaderna betydande.

Investeringar och utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används tekniska resurser framför allt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande.

Bolagets aktie

Bolaget är noterat på den svenska marknadsplatsen Aktietorget och har ca. 1 000 aktieägare. Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna.

Antal aktier 2018-03-31

Serie A (300 000 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 10 röster per aktie.

Serie B (168 501 798 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 1 röst per aktie.

Totala antalet aktier vid rapportperiodens slut var 168 801 798 st.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2018-08-22 Delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-11-21 Delårsrapport tredje kvartalet 2018

2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.challengermobile.se samt på www.aktietorget.se.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer         Tel 0736-207 520    E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist        Tel 0705-501 089   E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 23 maj 2018

Styrelsen och verkställande direktören

Läs hela rapporten som PDF.