Delårsrapport januari – mars 2017

Financial Report 2017-05-24 11:39:48

Challenger Mobile AB (publ)
Delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-03-31

Sammanfattning av första kvartalet
Nettoomsättningen: 84 tkr (0,4 tkr).
Resultat efter efter skatt: -578 tkr (-710 tkr).
Resultat per aktie: -0,5 öre/aktie
Omsättningsökningen består av nya intäkter från kopplade samtal i Oman. I huvudsak är omsättningen hänförlig till den första lanseringen i Oman. Minskade räntekostnader från refinansiering av lån har vidare sänkt kostnaderna.

Väsentliga händelser under första kvartalet
– Tjänsten FRiENDi VoIP lanserades publikt i Oman under januari 2017. Detta är den andra tjänsten som lanserats i Oman baserad på bolagets installation i landet.
– Bolaget genomförde under i mars 2017 en företrädesemission med syfte att stärka balansräkningen. Nyemissionen fulltecknades och tillför bolaget 11,2 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen registrerades efter kvartalets slut och är därför inte beaktad i denna rapport.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
– Genomfördes kvittningsemission om 7 814 226 aktier serie B riktad till fordringsägare i bolaget. Emissionen genomfördes till samma pris som den tidigare företrädesemissionen.
– Marknadsaktiviteterna har ökats och som ett led i detta har en erfaren konsult anlitats för att bistå i säljarbetet av bolagets tjänster till operatörer och tjänsteleverantörer.

VD kommenterar
2017 inleddes med en nyligen lanserad tjänst i Oman, Renna Talk, och full beredskap för att säkerställa problemfri uppstart och drift. Tjänsten rullade på bra och användarna installerade apparna i ökande takt. Detta satte fart hos konkurrerande FRiENDi Mobile som lanserade sin tjänst, FRiENDi VoIP, redan under januari. Hittills har FRiENDi endast lanserat tjänsten i mindre omfattning. Vi förväntar oss väsäntligt ökade volymer från FRiENDi. Vi har under kvartalet sett intäkterna från de första månadernas drift av dessa system, med merparten från den första lanseringen med av Renna Talk. Vi arbetar nu tillsammans med lanserande operatörer för att fler skall attraheras av tjänsterna och öka volymerna av samtal vilket även skulle generera ökade intäkter för Challenger.

Under mars 2017 genomfördes en företrädesemission. Emissionen fulltecknades och tillförde bolaget Emissionen 11,2 MSEK efter emissionkostnader. Bolaget följde sedan upp med en kvittningsemission riktad till ett antal fordringsägare för att ytterligare stärka balansräkningen. Jag vill tacka alla som medverkade i emissionerna som nu stärkt bolaget inför framtida affärer och möjliggör drift under tiden vi bygger egna intäkter från nyligen lanserade och framtida tjänster.

Vi har under början av året ökat marknadsaktiviteterna för att marknadsföra våra nya lanseringar och visa hur vi kan erbjuda andra operatörer motsvarande produkter och tjänster. Som ett led i detta har vi anlitat en konsult med stor erfarenhet av global telekomförsäljning samt påbörjat en bredare marknadsaktivitet för att bygga flertalet parallella spår på fler marknader.

Johan Meijer
VD, Challenger Mobile AB

För ytterligare information kontakta:
VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com
SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com

Stockholm den 24 maj 2017

Challenger Mobile AB
Styrelsen och verkställande direktören

Denna information är sådan information som Challenger Mobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

Se hela rapporten.