Delårsrapport januari-mars 2016

Financial Report 2016-05-25 16:16:04

Januari – mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 tkr (1 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -710 tkr (-537 tkr)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Telekommyndigheten i Oman, TRA, inledde en granskning av de mobila VoIP-tjänster som skall lanseras i landet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bolaget presenterade i april ett nytt system för “remote provisioning” vilket gör det möjligt att ändra konfigurationen i företagets appar på distans.

VD kommentar

Året och kvartalet inleddes med förhoppningen att vårt stora projekt i Oman äntligen skulle lanseras. Telekommyndigheterna i Oman, TRA, inledde i början av året en granskning av VoIP-systemet inför lansering vilket fortfarande hindrar lanseringen. Det finns en optimism från samtliga parter inblandade att en lansering skall ske inom kort, så snart det är legalt möjligt.

Challenger bearbetar vidare bolag på intressanta marknader i direkt kontakt med det intressanta slutkundssegmentet, migrantarbetare och utlandsboende. Vi tror att en lansering i Oman skall ha en mycket positiv inverkan på existerande och nya diskussioner.

På den tekniska sidan i dotterbolaget CMT har ett system för “remote provisioning” slutförts. Detta system gör det möjligt att justera konfiguration och inställningar på distans. På så sätt kan vi nu justera inställningar utan att användaren behöver uppdatera sin app. Detta ger vidare möjlighet att skräddarsy inställningar för olika kundkategorier, eller till och med individuella slutkunder, och på så sätt öka kundnyttan.

Johan Meijer

Verkställande direktör

Om Challenger Mobile

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014 sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag. Challenger Mobile sköter administration, ekonomi och sälj/marknad.

Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt uppdatera appar och front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av ytterligare finansiering. Avsikten är att kortsiktigt finansiera verksamheten genom så kallade bridge-lån samt genomföra en nyemission efter det att produkterna är publika i Oman. Bolaget har ambitionen att en emission skall innehålla externa garantiåtaganden samt teckningsförbindelser. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital.

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt kommer att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart tjänsterna når slutkundsmarknader. Bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde vid ca 10 miljoner kopplade samtalsminuter i månaden.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även de mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning

Slutkundslansering i Oman är nära och Challenger arbetar aktivt med att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer.

Investeringar                           

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framförallt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner for närvarande.

Bolagets aktieägare

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet och 39,40 % av rösterna.

Antal aktier

Serie A (300 000 st)                                    Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

10 röster per aktie

Serie B (107 025 048 st)        Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 107 325 048 st.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet.

Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2016-08-24                           Delårsrapport, andra kvartalet 2016

2016-11-23                           Delårsrapport, tredje kvartalet 2016

2017-02-22                           Bokslutskommuniké 2016

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida www.challengermobile.com samt från www.aktietorget.se

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer                                         Tel 0736-207 520                  E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist                    Tel 0705-501 089                  E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 25 maj 2016

Challenger Mobile AB

Styrelsen och verkställande direktören

Se hela delårsrapporten