Delårsrapport januari – juni 2020

Financial Report 2020-08-26 14:00:00

Challenger Mobile AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2020

Stockholm den 26 augusti 2020

Siffror inom parentes är motsvarande för året innan.

För perioden april-juni 2020

  • Nettoomsättning: 54 tkr (54 tkr)
  • Resultat efter skatt: -429 tkr (-476 tkr)
  • Resultat per aktie: -0,3 öre/aktie

För perioden januari-juni 2020

  • Nettoomsättning: 112 tkr (124 tkr)

  • Resultat efter skatt: -851 tkr (-962 tkr)
  • Resultat per aktie: -0,5 öre/aktie

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Bolagsstämma hölls 29:e juni 2020 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring om ett omvänt förvärv av ett bolag inom mobil gaming. Arbetet med förvärvet fortgår enligt plan. 

VD kommenterar

Resultatet blev något bättre för perioden och halvåret än föregående år även om omsättningen är på en mycket blygsam nivå i denna fas. Kostnader hålls tillbaka i en fas av låg teknisk aktivitet samt statligt stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter. Våra tjänster har fortsatt inte sett den nylansering som förberetts för våra kunder i Oman. Bolagets löpande intäkter är direkt knutna till användandet av levererade tjänster vilket gör att intäktsökningar dröjer med fördröjd marknadsföring av tillgängliga tjänster.

Spridningen av Covid-19 har haft en viss negativ påverkan på bolagets verksamhet. Osäkerheten kring framtida politiska beslut samt människors och företags förändrade beteende har hämmat aktiviteten generellt och begränsat möjligheterna till införsäljning av bolagets tjänster. Men i ett längre perspektiv bedömer vi att den globala virus pandemin kommer att leda till långsiktiga förändringar i människors beteende där tekniska kommunikationslösningar, som bolagets, kommer att ha en ännu större betydelse vilket skulle gagna bolagets utveckling. Vi arbetar med att ta till vara på denna möjlighet för att erbjuda operatörer och företag kraftfulla och bättre anpassade alternativ till Microsofts och Googles tjänster.

Johan Meijer
VD, Challenger Mobile AB

 

Datum för ekonomisk rapportering

2020-11-25 Delårsrapport tredje kvartalet 2020

2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
 

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.challengermobile.se samt på www.spotlightstockmarket.com.
 

För ytterligare information kontakta:
VD Johan Meijer         Tel 0736-207 520    E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist        Tel 0705-501 089    E-post mats@challengermobile.com

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
 

Stockholm den 26 augusti 2020
Challenger Mobile AB

Styrelsen
 

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom mobila kommunikationslösningar. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Tjänster erbjuds som allt-i-ett-lösningar, skräddarsydda, implementerade och driftade av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

Läs rapporten som PDF.