Delårsrapport januari-juni 2019

Financial Report 2019-08-28 13:51:57

Stockholm den 28 augusti 2019

Koncernens finansiella översikt

Siffror inom parentes är motsvarande för året innan.

För perioden april-juni 2019

  • Nettoomsättning: 54 tkr (413 tkr)

  • Resultat efter skatt: -476 tkr (-226 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,3 öre/aktie

För perioden januari-juni 2019

  • Nettoomsättning: 124 tkr (506 tkr)

  • Resultat efter skatt: -962 tkr (-681 tkr)

  • Resultat per aktie: -0,6 öre/aktie

VD kommenterar

Resultatet blev sämre för perioden och halvåret än föregående år pga en lägre omsättningen. Detta beror på lägre intäkter från tillägg och justeringar än motsvarande period förra året då stora utökningar och ändringar utfördes. Ändringar till systemen i Oman utfördes under 2018 men har ännu inte lett till planerade satsningar från vår partner varför löpande intäkter är fortsatt låga. Signalerna från vår partner är fortsatt positiva och vidare satsningar för vår produkt planeras.

Bolagets lanserade system och tjänster uppvisar fortsatt mycket god stabilitet vilket vi och våra kunder är mycket nöjda över. Vi arbetar hårt för att tillsammans med våra partners för att nå flera slutkunder med konkurenskraftiga slutkundserbjudanden. På så sätt skall vi öka våra intäktsströmmar som står i tight relation till tjänsternas användande.

Vi arbetar samtidigt vidare med att bearbeta potentiella partners som kan dra nytta av bolagets system för egna nya innovativa produkter och tjänster. Vi ser ett fortsatt intresse för bolagets tjänster och fler än bara de stora gamla telejättarna kan erbjuda konkurrenskraftiga kommunikationstjänster tillsammans med Challenger Mobile.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Påbörjat arbete med att uppdatera våra mobila applikationer för att stödja ny standard för aktivering av tjänster.

  • Bolagsstämma hölls 3:e juni 2019 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inga 

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder kompletta och skräddarsydda tjänster för kundföretag med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kundernas befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport.

Sedan 2015 är den tekniska verksamheten förlagd i ett helägt dotterbolag, Challenger Mobile Technology AB. Moderbolaget Challenger Mobile AB sköter administration, ekonomi, sälj/marknad samt annan koncernsamordnande verksamhet.

Produkten är färdigutvecklad och fungerande vilket nu har bevisats med flera publika lanseringar, nu senast med Omantel i Oman. Nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt vidareutveckla appar och front-ends för nya kunder och enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster blomstrar. Mobiloperatörer kan inte längre förneka fördelarna med tekniken och ser nu till hur de kan nyttja den för att stå emot den nya konkurrensen från globala aktörer för kommunikation. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra aktörer. Med Challenger kan företag och operatörer smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning

Slutkundslanseringarna i Oman under 2017 och 2018 var en vändpunkt för bolaget. Challenger arbetar nu med att bygga intäktsströmmar från dessa lanserade tjänster samt använda den starka referens tjänsterna ger i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket hjälper bolaget i diskussioner med andra operatörer, speciellt med fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Bolaget arbetar aktivt med att nå potentiella partners med fokus på internationella mobiloperatörer utan egna mobilnät, så kallade virtuella operatörer eller MVNO:er. Challenger matchar dessa bolag väldigt bra i att de är marknadsorienterade med goda förutsättningar att skapa marknadsunika och kraftfulla erbjudanden tillsammans med Challenger. Med helhetslösning från Challenger Mobile kan operatörer snabbt leverera stort värde tills sina kunder.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets har börjat generera löpande intäkter men har ännu inte uppnått positivt kassaflöde. Bolaget är i behov av vidare finansiering för att nå lönsamhet. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital i det fall det finns behov av finansiering.

Bolaget har idag förhållandevis mycket låga kostnader. Utan att öka kostnaderna nämnvärt är bolaget rustade att hantera ett betydligt större användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera intäkter för att uppnå lönsamhet.

Investeringar och utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framför allt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande.

Bolagets aktie

Bolaget är noterat på den svenska marknadsplatsen Spotlight Stock Market och har ca. 950 aktieägare. Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna.

Antal aktier 2019-06-30

Serie A, 300 000 st (300 000 st). Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 10 röster per aktie.

Serie B, 168 501 798 at (168 501 798 st). Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 1 röst per aktie.

Totala antalet aktier vid rapportperiodens slut var 168 801 798 st (168 801 798 st).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2019-11-27 Delårsrapport tredje kvartalet 2019

2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.challengermobile.se samt på www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer         Tel 0736-207 520    E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist         Tel 0705-501 089    E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 28 augusti 2019

Challenger Mobile AB

Styrelsen och verkställande direktören

Läs som pdf.