Bokslutskommuniké januari – december 2018

Financial Report 2019-02-20 13:07:30

Challenger Mobile AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2018

Stockholm den 20 februari 2019

Siffror inom parentes är motsvarande siffra från föregående år.

Fjärde kvartalet 2018-10-01 – 2018-12-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 168 tkr (101 tkr).

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -209 tkr (-469 tkr).

  • Resultat per aktie -0,1 öre/aktie (-0,3 öre/aktie)

Helår 2018-01-01 – 2018-12-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,031 tkr (299 tkr).

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,200 tkr (-2,121 tkr).

  • Resultat per aktie -0,7 öre/aktie (-1,3 öre/aktie)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

  • Utvecklat ett system för dynamisk användar- och licenshantering hos partners.

  • Tagit fram gränssnitt för integration av bolagets VoIP system mot existerande IMS arkitekturer vilket gör oss direkt kompatibla med de modernaste systemen hos mobiloperatörerna.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inga

2018

Året började med publik lansering av en tredje applikation i Oman, Omantel Talk to home. Med tre varumärken lanserade på marknaden har vi tillsammans med våra partners arbetat på att formulera erbjudanden för att nå störst genomslag på marknaden. Vi har vidare under året arbetat med att anpassa oss och tjänsterna till myndighetskrav men har hela tiden kunnat bibehålla full tillgänglighet hos tjänsterna.

Med lanserade tjänster och löpande uppdateringar uppgick omsättningen till en dryg miljon kronor för året, vilket är en kraftig ökning från knappt 300 tkr 2017. Intäkterna anses fortfarande vara blygsamma med tanke på den kapacitet och potential som finns hos lanserade tjänster. På en marknad där en mycket stor del av befolkningen består av arbetskraftsinvandring från länder som Indien, Pakistan och Bangladesh är förutsättningarna mycket goda för ökat användande när operatörerna når ut med dina nya erbjudanden.

Resultatet för koncernen landade på -1,200 tkr, vilket är en tydlig förbättring jämfört med -2,121 tkr 2017. Ökade intäkter tillsammans med fortsatt mycket låga kostnader är en bra utgångspunkt för att nå lönsamhet när vi nu gått in i 2019.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Bokslutskommuniké 2018