Bokslutskommuniké januari – december 2017

Financial Report 2018-02-21 13:32:29

Challenger Mobile AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Stockholm den 21 februari 2018

Siffror inom parentes är motsvarande siffra för 2016.

Januari – december 2017

  • Koncernens nettoomsättningen uppgick till 299 tkr (57 tkr).

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2,121 tkr (-4,520 tkr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Inledde ett nytt samarbete för försäljning bolagets tjänster i Latinamerika.

  • Startade ett nytt projekt för att vidare effektivisera och underlätta framtagandet av skräddarsydda appar på flera mobila plattformar parallellt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Omantel lanserade sin egen VoIP tjänst Omantel Talk to Home. Nu når Challengers system samtliga kunder kopplade till Omantels mobilnät vilket utgör 60% av marknaden.

2017

Omsättningen uppgick till 299 tkr under året, vilket är en ökning från 57 tkr 2016. Intäkterna är fortfarande blygsamma men är återkommande varje månad. Lanserade tjänster under året beräknas ha potential för betydligt högre intäkter på en marknad där en mycket stor del av befolkningen är arbetskraftsinvandring från länder som Indien, Pakistan och Bangladesh.

Resultatet för koncernen landade på -2,121 tkr, vilket är en förbättring jämfört med -4,520 tkr 2016. Ökade intäkter samt nyemissioner under våren 2017 som hjälpte bolaget genom att göra det möjligt att lösa skulder och eliminera finansierings kostnaderna.

Verksamhetsmässigt började året mycket positivt med två lanseringar av applikationer för Renna Mobile och FRiENDi mobile i Oman. Applikationerna riktar sig till befintliga och nya slutkunder som vill ringa internationella samtal. Lanseringarna har tekniskt sett fungerat mycket bra och vi är stolta att kunna säga att vi har hållt driften utan uppehåll under detta första år.

Under 2018 arbetar vi för att lanserade tjänster med partners i Oman fortsatt skall tas emot väl och bli det självklara valet för internationell kommunikation hos våra partners. Vidare arbetar vi med att hitta nya partners att lansera konkurrenskraftiga VoIP tjänster med genom direktförsäljning samt via lokala partners.

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014 sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag, Challenger Mobile Technology AB. Challenger Mobile sköter administration, ekonomi och sälj/marknad samt koncernsamordnande verksamhet.

Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt uppdatera appar och front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets har inte uppnått positivt kassaflöde än. Bolaget genomförde två nyemissioner under våren 2017; en nyemission med företräde för befintliga aktieägare samt en riktad kvittningsemission för fordringshavare till bolaget. Challenger kunde på så sätt lösa befintliga lån samt skapa förutsättningar för att bygga intäktsflöde och skapa nya affärsmöjligheter.

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader. Dessa skall endast marginellt behöva ökas vid större användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera intäkter för att nå break-even. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även de mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning

Slutkundslanseringar kring årsskiftet 2016/2017 i Oman var en vändpunkt för bolaget. Challenger använder denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Bolaget har under året utökat samarbeten med lokala partners i syfte att hitta och bearbeta potentiella kundföretag.

Investeringar

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är i stort färdig och tekniska resurser används idag  framförallt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande.

Bolagets aktieägare

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna. Bolaget är listat på marknadsplatsen Aktietorget och har ca. 1 000 aktieägare.

Antal aktier

Serie A: 300 000 st Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

10 röster per aktie

Serie B: 168 501 798 st Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 168 801 798 st.

Insynspersoners innehav
Innehav Innehav
Insynsperson 2016-12-31 2016-12-31
Mats Boquist (via bolag) A-aktier 300 000 300 000
Mats Boquist (via bolag och närstående) B-aktier 65 725 604 41 554 309
Håkan Tezcanli (via bolag) 127 273 0
Tomas Ringström 863 636 0
Johan Meijer 82 000 57 000

Utdelningspolicy

Utdelning kan inte påräknas de närmaste åren.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas koncern- och årsredovisning med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2018-05-23 Delårsrapport första kvartalet 2018

2018-08-22 Delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-11-21 Delårsrapport tredje kvartalet 2018

2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2017 publiceras på Bolagets (www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor under slutet av april 2018. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm den 30 maj 2018.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Styrelsen Challenger Mobile AB (publ)

Mats Boquist, Styrelsens ordförande

Håkan Tezcanli, Ledamot

Tomas Ringström, Ledamot

 Johan Meijer Ledamot & VD

Läs som PDF.