Bokslutskommuniké januari – december 2016

Financial Report 2017-02-17 15:22:51

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Stockholm den 17 februari 2017

Siffror inom parentes är motsvarande siffra för 2015.

Januari – december 2016

  • Koncernens nettoomsättningen uppgick till 57 tkr (421 tkr). Omsättningen 2016 omfattar ej samtalstrafik kopplad under december för tjänsten Renna Talk.

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,520 tkr (-3,457 tkr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Myndigheterna i Oman gav sitt godkännande för lansering i Oman efter en grundlig kontroll av alla system.

  • Bolaget refinansierade vissa kortfristiga lån till väsentligt bättre villkor.

  • Tjänsten Renna Talk lanserades publikt i Oman under slutet av december 2016.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Tjänsten FRiENDi VoIP Oman lanserades under januari 2017.

  • Styrelsen beslutade genomföra en nyemission under första kvartalet.

2016

Nettoomsättningen under 2016 var 57 tkr vilket avser betalning för justeringar av installationen i Oman.  2015 omsattes 421 tkr vilket merparten av installation och konfiguration av samma projekt fakturerades. Samtalstrafik från produkten Renna Talk, som lanserades under december 2016 ingår ej i omsättningen.

Koncernresultatet uppgår till -4,520 tkr vilket är en sämre än 2015. Skillnaden beror i stort på den stora omsättningen 2015 samt ökade finansieringskostnader under 2016. Finansieringskostnaderna har reducerats under senare delen av 2016 genom refinansiering av flera lån och kommer reduceras vidare genom kvittning av lån i den kommande emissionen 2017.

Året har inneburit kraftigt fokus på arbetet med att få tjänsterna lanserade i Oman. 2016 började med att Omantel och deras återförsäljare ansökte om att få lansera VoIP i Oman. Myndigheterna påbörjade då en granskning av dessa VoIP erbjudanden. Det granskades med avseende på teknik, affärslogik och säkerhet. Resultatet, som kom under sensommaren, var ett nytt ramverk för hur VoIP hanteras generellt i landet vilket innebar vissa förändringar av framtagna tjänster. Året avslutades sedan med lansering av tjänsten Renna Talk i Oman vilket gör att bolaget kan börja generera regelbundna intäkter under början av 2017. Tjänsterna behöver självklart lite tid att nå alla på marknaden men vi hoppas på relativt snabb uppbyggnad av anslutna slutkunder under 2017.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2017-05-24 Delårsrapport första kvartalet 2017

2017-08-23 Delårsrapport andra kvartalet 2017

2017-11-22 Delårsrapport tredje kvartalet 2017

2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2016 publiceras på Bolagets (www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor under slutet av april 2017. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm den 30 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Styrelsen Challenger Mobile AB (publ)

Mats Boquist

Styrelsens ordförande

Tomas Ringström

Ledamot

Johan Meijer

VD & Ledamot

 

Läs hela rapporten.