Bokslutskommuniké januari – december 2015

Financial Report 2016-02-24 14:00:15

Januari – december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 460 tkr (56 tkr). Omsättningen avser till stor del delbetalning för installationsarbete från kund i Oman.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 993 tkr (15 219 tkr). 2014 års resultat var -3 768 tkr exklusive försäljning av den tekniska plattformen till helägt dotterbolag.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Kund i Oman, med samarbetspartners, har tagit formellt viktiga steg mot lansering.
  • Bolaget har tagit fram och uppdaterat ett antal funktioner för att underlätta användandet av bolagets tjänster för både slutanvändare och kundföretag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Telekommyndigheten i Oman, TRA, genomför en granskning av de mobila VoIP-tjänster som skall lanseras.

VD kommentar

Året påbörjades med en slutförd grundinstallation av Bolagets system i Oman. Efter många tillägg och justeringar har tjänsterna nått godkännande för lansering under hösten. Trots att kund tidigare kommunicerat lanseringsdatum under hösten har lansering inte lyckats nås under sista kvartalet 2015. Telecommunications Regulatory Authority (TRA), myndigheten som utfärdat licens till kunden för VoIP, granskar nu tjänsterna innan de får erbjudas till slutkunder. Myndigheten måste ge sitt godkännande för samtliga produkter och prissättningar på telefonitjänster i landet.

Vi kan tyvärr inte presentera detaljer för de produkter som kommer att lanseras innan dessa blir publika. Men det vi kan säga att är att flera varumärken kommer att lansera bolagets mobila VoIP i Oman. Produkterna kommer att erbjuda marknaden möjlighet att kommunicera billigt och smidigt över landsgränserna.

Lanseringen i Oman avspeglas inte i bolagets löpande omsättning eftersom tjänsterna inte nått slutkunderna under perioden.

Johan Meijer

Verkställande Direktör

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014 sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag. Challenger Mobile sköter administration, ekonomi och sälj/marknad.

Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt uppdatera appar och front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av ytterligare finansiering. Avsikten är att kortsiktigt finansiera verksamheten genom så kallade bridge-lån samt genomföra en nyemission efter det att produkterna är publika i Oman. Bolaget har ambitionen att en emission kommer att innehålla externa garantiåtaganden samt teckningsförbindelser. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital.

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt kommer att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart tjänsterna når slutkundsmarknader. Bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde vid ca 10 miljoner kopplade samtalsminuter i månaden.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även de mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning

Slutkundslansering i Oman är nära och Challenger arbetar aktivt med att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer.

Investeringar

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framförallt till kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner for närvarande.

Bolagets aktieägare

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet och 39,40 % av rösterna.

Antal aktier

Serie A (300 000 st)                                     Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

10 röster per aktie

Serie B (107 025 048st)                               Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 107 325 048.

Insynspersoners innehav och förändring under året
Innehav Innehav
Insynsperson 2015-12-31 2014-12-31
Mats Boquist (via bolag) A-aktier 300 000 300 000
Mats Boquist (via bolag och närstående) B-aktier 41 554 309 17 526 458
Johan Meijer 57 000 7 000

Utdelningspolicy

Någon utdelning kan inte påräknas de närmaste åren.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2016-05-25                           Delårsrapport första kvartalet 2016
2016-08-24                           Delårsrapport andra kvartalet 2016
2016-11-23                           Delårsrapport tredje kvartalet 2016
2017-02-22                           Bokslutskommuniké 2016

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2015 publiceras på Bolagets (www.challengermobile.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor i maj 2016. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma planeras att hållas den 29 juni 2016 i Stockholm.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Stockholm, 24 februari 2016
Challenger Mobile AB
Styrelsen

Mats Boquist                        Styrelsens ordförande
Tomas Ringström                  Styrelseledamot
Johan Meijer                         Styrelseledamot och Verkställande direktör

Se hela bokslutskommunikén