Beslutar om en nedskrivning av Battle Camp AB och gör samtidigt en översyn av tillgångarna i bolagets spelportfölj

Regulatory 2023-02-22 20:15:24

Styrelsen har beslutat att i bokslutet 2022 göra en nedskrivning av Battle Camp AB med 68,8 miljoner SEK. I och med det omvända förvärvet så elimineras aktievärdet i koncernkonsolideringen och nedskrivningen påverkar således inte koncernens resultat utan belastar enbart moderbolagets resultat- och balansräkning.

I samband med detta arbete så har styrelsen givit den operativa ledningsgruppen uppdraget att se över Safe Lane Gamings tillgångar för att identifiera eventuella möjligheter till avyttringar. Fokus ligger på kategorin “Other Games” där bland annat spelet Battle camp ingår. Syftet med denna översyn är att bolaget bygger ett Powerhouse inom Hyper Casual mobilspel och styrelsen vill att allt fokus ska vara på det arbetet.

– Eftersom vår satsning på egenutvecklade Hyper Casual spel är i full gång bedömer vi att avyttra spel inom kategorin “Other Games” troligtvis kan få de spelen att utvecklas bättre än vad vi med vår organisation kan. I denna kategori finns spel med en stabil omsättning, aktiv community av spelare och bra möjligheter till vidareutveckling, kommenterar Arvid Klingström, VD i Safe Lane Gaming.

Bokslutskommunike 2022 släpps som planerat 23 feb kl 08:00

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 20:15 CET.

Nedskrivning samt översyn av tillgångar