Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), 556671-3607, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 8 Juni 2021 kl. 12.00.

Regulatory 2021-05-07 21:24:56

Stämma endast per poströstning

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 8 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 31 maj  2021 och dels genom att senast den 4 Juni Maj 2021 klockan 12:00 ha avge sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken “Poströstning”.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 31 Maj  2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom.

Bolaget har vid kommande stämma 1.951.072.890 st aktier, varav 1.951.072.890 st av serie B.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.safelanegaming.com . Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 4 Juni 2021 kl 12:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till Safe Lane Gaming AB, ℅ Arcinova Birger Jarlsgatan 18A 11434, Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@safelanegaming.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.safelanegaming.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Safe Lane Gaming AB (publ), ℅ Arcinova Birger Jarlsgatan 18A 11434, Stockholm, eller per e-post till ir@safelanegaming.com (ange "Safe Lane Gaming AB (publ), årsstämma 2021" som rubrik) senast den 23 Maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, (www.safelanegaming.com ) senast den 23 Maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.safelanegaming.com  senast 3 veckor innan bolagsstämman

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande och godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Beslut gällande bemyndigande till styrelsen
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)
Styrelsearvode föreslås utgå med 60 000 kr till ledamöter som inte är anställda i bolaget och ytterligare 60 000 kr till styrelsens ordförande.

Till revisor föreslås att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Till styrelse föreslås Fredrik Petersson(omval), Jesper Nord(omval), Mike Nott(omval), samt John Ekeberg(nyval) . Till styrelsens ordförande föreslås Fredrik Petersson.

Vidare har styrelsen föreslagit att välja om Parsells Revisionsbyrå AB till revisor, med Jan Hamberg som huvudansvarig.

Kort presentation av John Ekeberg:
John är marknadsekonom från IHM Business School, Stockholm. John har en lång internationell bakgrund och har under de senaste åren jobbat med digital transformation, multi-channel strategier, konkurrentanalys, digital customer experience från bolag som Gartner, GlobalData och Forrester Research. Johns kompetens ligger framförallt inom internationell affärsutveckling och affärsstyrning.

Beslut gällande bemyndigande (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.safelanegaming.com senast tre veckor innan stämman.
/Styrelsen

Stockholm

Maj 2021
———————–

Formuäret tillgänglig från 11 Maj 2021 via https://safelanegaming.com/investerare  
 

Release